10. výročné fórum stratégie EÚ pre dunajský región – dôležité posolstvá

  • 10.11.2021

V dňoch 26-27/10 sa v Bratislave v hybridnom formáte uskutočnilo 10. výročné fórum stratégie EÚ pre dunajský región v rámci SK predsedníctva v tejto stratégii (EUSDR). Prioritami SK PRES boli najmä zlepšenie spolupráce krajín zapojených do stratégie a taktiež tematické oblasti ako zmena klímy, ochrana biodiverzity, digitalizácia a inovácie.
 
Program odštartoval videokonferenciou ministrov zodpovedných za inovácie a digitalizáciu, ktorú otvorila podpredsedníčka vlády V. Remišová. Vo svojom príhovore sumarizovala úspechy dosiahnuté počas SK PRES v EUSDR, predovšetkým začlenenie priorít stratégie do procesu programovania EÚ fondov (embedding), zriadenie task force pre lepšie zapojenie mladých ľudí či podporu zapojenia tretích krajín do riadenia stratégie. Spomenula tiež aktivity MIRRI v oblasti inovácií a digitalizácie ako napr. finalizáciu RIS3 či podporu smart cities. Za EK vystúpila zástupkyňa generálneho riaditeľa DG RTD S. Ratso. Zdôraznila najmä potrebu investícií do výskumu a inovácií pre zabezpečenie ekonomickej transformácie. Pre jej dosiahnutie je kľúčová spolupráca a výmena skúseností v rámci dunajského regiónu. Spomenula tiež európske iniciatívy, ktorých cieľom je zabezpečenie obnovy a odolnosti ČŠ ako napr. ERA, Akčný plán digitálneho vzdelávania, misie a partnerstvá programu Horizon Europe či Nový európsky Bauhaus. Následne vystúpili predstavitelia 14 ČŠ EUSDR, ktorý na záver prijali spoločnú deklaráciu, v ktorej vyjadrujú záväzok, že inovácie a digitalizácia budú jednou z hlavných priorít pri implementácii EUSDR.
 
Samotné podujatie následne otvoril predseda vlády SR E. Heger, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol úlohu makro-regionálnych stratégií (MRS) v oblasti spájania a spolupráce členských a nečlenských štátov EÚ pri riešení aktuálnych výziev vrátane zelenej a digitálnej transformácie. Zdôraznil tiež úlohu MRS v oblasti rozširovania EÚ. Dôležitú úlohu pri napĺňaní cieľov EUSDR zohráva politika súdržnosti, kde sa príprava programového obdobia 2021-2027 dostáva do finálnej fázy. Ocenil tiež, že UA, ako prvá nečlenská krajina EU, preberie predsedníctvo v EUSDR.
Video odkaz predniesla komisárka E. Ferreira, ktorá rovnako zdôraznila úlohu spolupráce pri riešení aktuálnych výziev, kde EUSDR je v súčasnosti relevantnejšia ako kedykoľvek predtým. Za kľúčové považuje tri oblasti: inovácie a digitálnu transformáciu, Európsku zelenú dohodu a embedding. Politika súdržnosti má napomôcť mobilizovať zdroje na realizáciu EUSDR aktivít a do tohto procesu je podľa nej potrebné v rámci princípu partnerstva zapojiť všetkých relevantných aktérov. Na záver zaželala veľa šťastia nastupujúcemu UA PRES.
Svojimi príhovormi nasledovali vedúci zastúpenia EK na Slovensku L. Miko, ktorý vyzdvihol dobré vzťahy, dôveru a progres krajín dunajského regiónu, štátna tajomníčka Andreja Metelko-Zgombić (HR - predošlé PRES) a zástupca ministra Igor Korkhovyi (UA - nasledujúce PRES), ktorý vyzdvihol úlohu makro-regionálnych stratégií pre akceleráciu európskej integrácie.
 
V rámci plenárneho zasadnutia vystúpil minister J. Budaj, ktorý dal dôraz na tému biodiverzity či manažmentu vody a lesov. Nasledoval zástupca generálneho riaditeľa DG REGIO N. Popens, ktorý vyzdvihol dôležitosť EUSDR pri prepájaní aktérov v rámci zelenej a digitálnej transformácie. Na naplnenie legislatívneho rámca obsahom je potrebné využívať prostriedky politiky súdržnosti, vrátane Fondu spravodlivej transformácie, kde zdôraznil princíp partnerstva. Spomenul tiež potrebu zjednodušenia implementácie pre pritiahnutie mladých (rok 2022 bude Európskym rokom mládeže). Dôležitosť EUSDR vníma aj v oblasti rozširovania EÚ. So svojimi prezentáciami vystúpili aj zástupcovia EIB a JRC, ktorí predstavili svoje aktivity a možnosti podpory priorít EUSDR.
 
Na záver prvého dňa odznela prezentácia venovaná Dunajskému nadnárodnému programu (DTP), ktorý prináša prostriedky a expertízu pre implementáciu aktivít EUSDR. Budúci rok v apríli by sa malo uskutočniť kick-off podujatie programu na roky 2021-2027, prvé výzvy sú očakávané na jar.

 
Druhý deň odštartoval panelom na tému digitálnej transformácie a inovácií. Prezentácie boli venované príkladom úspešných projektov v dunajskom regióne, ktoré boli podporené z rôznych zdrojov (národné a regionálne zdroje, ESF+, Interreg, Horizon Europe) - Danube Aliance for SME Competitiveness, Innovation Express 2021, CINEMA, Restart_4Danube, Women in business či viaceré projekty CVTI SR (Knowledge Society, IT Academy, DRIVEN, Robocoop, HubIT, CE-Responsible).
 
Paralelný panel bol venovaný zapojeniu mladých do EUSDR. Za účelom ich čo najlepšieho zapojenia boli prezentované iniciatívy „Danube Youth Council“ a „Danube Network of Youth Organisations“. Medzi hlavné témy budú patriť zamestnanosť, vzdelávanie a životné prostredie.
 
Nasledoval panel k podpore nečlenských štátov EÚ. EK prezentovala hospodársky a investičný plán pre západný Balkán, ktorého cieľom je hospodársky rozvoj a oživenie regiónu v 6 kľúčových oblastiach: udržateľná doprava, životné prostredie a klíma, čistá energia, digitálna budúcnosť, súkromný sektor a ľudský kapitál. Súčasťou plánu je aj usmernenia k implementácii zelenej agendy pre západný Balkán. MRS tu predstavujú jedinečnú platformu pre podporu spolupráce, rozširovania EÚ a Európskej susedskej politiky. Paralelný panel bol venovaný biodiverzite.
 
Záverečný panel bol zameraný na tému embeddingu, ktorý je kľúčový predovšetkým z pohľadu financovania aktivít EUSDR. SK PRES prezentovalo dosiahnuté úspechy v tejto oblasti, najmä výber hlavných priorít EUSDR, ktoré budú včlenené do PD a OP. EK následne posúdi zapracovanie MRS do týchto strategických dokumentov v procese ich schvaľovania a implementáciu MRS bude priebežne monitorovať a vydávať výročné správy.
 
Na záver podpredsedníčka vlády V. Remišová odovzdala symbolické kormidlo zástupcovi ministra pre rozvoj spoločenstiev a územia Ukrajiny Igorovi Korkhovyimu. UA tak preberá predsedníctvo v Dunajskej stratégii. Hlavnými prioritami UA PRES budú udržateľný rozvoj dunajského regiónu prostredníctvom dekarbonizácie a ekonomickej transformácie a rozvoj ľudského kapitálu a trhov práce.

Fotogaléria