5. Výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región

  • 08.11.2016

5. Výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región sa uskutočnilo v dňoch 3. a 4. 11. 2016 v Bratislave.

Dvojdňové fórum organizoval Úrad vlády Slovenskej republiky ako predsedajúca krajina, spoločne s Európskou  komisiou. Dunajská stratégia predstavuje politický nástroj regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je koncentrovať úsilie partnerských štátov na riešenie spoločných problémov regiónu. Implementácia dunajskej stratégie je založená na práci v rámci 11 prioritných oblastí, ktoré sú koordinované dvojicou krajín. Slovensko koordinuje prioritnú oblasť 4 (ochrana vôd) s Maďarskom a prioritnú oblasť 7 (vedomostná spoločnosť) so Srbskom.

Fórum otvorili: premiér Robert Fico, podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič a eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracics.

Vo svojom príhovore predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico povedal: "Keď sme sa pripravovali na tohtoročné výročné fórum a rozmýšľali sme nad tým, akým témam sa v rámci diskusií venovať, dospeli sme k názoru, že najvhodnejšie bude zamerať sa na tie oblasti, v ktorých vieme ako Slovensko poskytnúť istú pridanú hodnotu a prostredníctvom ktorých vieme byť príkladom a motiváciou pre ostatné krajiny dunajského regiónu - podpora inovácií sa preto stala prioritou vo všetkých relevantných operačných programoch, či už na národnej alebo na nadnárodnej úrovni.“

Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu na úvod fóra pripomenul, že: "Dunaj nekončí tam,  kde EÚ. Naša makroregionálna stratégia  pre Dunaj je silnou európskou pridanou hodnotou pre všetkých 14 zúčastnených krajín."
Eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics, ktorý je zodpovedný za vzdelávanie, kultúru, mládež a šport a Spoločné výskumné centrum, doplnil: "Vzdelávanie a veda zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore krajín v dunajskom regióne, pretože je potrebné prilákať a udržať najlepšie talenty tu v regióne. To je predpokladom pre trvalý hospodársky rast, vytváranie pracovných miest a sociálny rozvoj. Vďaka jedinečnosti svojich vedeckých poznatkov môže práve Spoločné výskumné centrum hrať dôležitú úlohu pri vytváraní konkurencieschopného regiónu Dunaja."

Zástupcovia Európskej komisie, národní experti, spoločenské organizácie a zástupcovia podnikateľskej sféry zo 14 krajín po otvorení 5.výročného fóra Stratégie EÚ pre dunajský región počas podujatia diskutovali, ako zvýšiť  a zefektívniť vzájomnú spoluprácu. Ako vyplýva z názvu fóra - Inovačné toky - voda, vedomosti a inovácie v dunajskom regióne – osobitný dôraz sa kládol  na dve tematické priority: výskum a inovácie a vodné hospodárstvo.

Viac informácii, ako aj prezentácie z uvedeného fóra, nájdete na linku: http://www.danube-region.eu/about/annual-fora/annual-forum-2016

Fotogaléria