Dialóg pre zlepšenie politík v sociálnom podnikaní s účasťou Úradu vlády SR

  • 25.10.2018

Riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce Úradu vlády SR Michal Blaško sa v utorok 23. októbra 2018 zúčastnil druhého zo série troch podujatí Policy Learning Dialogue, ktoré sa uskutočnilo na pôde agentúry Slovak Business Agency v Bratislave.  Agentúra ho pripravila v rámci projektu SENSES, ktorý realizuje ako jeden z 10 projektových partnerov v programe Interreg: Dunajský nadnárodný program a ktorý je podporený sumou 131 053 eur z ERDF. Národným kontaktným bodom programu je Úrad vlády SR.
 
Hlavnou témou podujatia bola diskusia odborníkov o politikách sociálneho podnikania s cieľom ponúknuť návrhy na zlepšenie týchto politík.   Zhodnotil sa aj aktuálny stav sociálneho podnikania, napríklad jeho legislatívna platforma – nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní, ktorý je účinný od 1.mája 2018, prináša zaregistrovaným sociálnym podnikom výhody a úľavy: nenávratnú finančnú pomoc kombinovanú s pôžičkou, úľavu na dani z príjmov, zníženie základu DPH a iné. Aj finančné inštitúcie v SR môžu prostredníctvom sociálneho bankovníctva podporovať sociálne podnikanie, a tým účinne bojovať s chudobou.
 
Pre lepšiu informovanosť aktérov či záujemcov o sociálne podnikanie slúžia regionálne centrá pre sociálnu ekonomiku, z nich napr. centrum v Banskej Bystrici ponúka služby v oblasti podnikateľského plánovania, prekonávania prekážok, poskytovania informácií o legislatíve a finančných možnostiach a mnohé ďalšie.
 
Priestor počas fóra bol venovaný aj príkladom zameraným na rast a internacionalizáciu sociálnych podnikateľov, najmä v dunajskom regióne. Riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce Úradu vlády SR Michal Blaško, národný koordinátor Dunajskej stratégie, v tejto súvislosti vyjadril, potrebu aktualizácie súčasnej stratégie rozvoja krajín v dunajskom regióne, ktorej tematické priority v akčnom pláne sú už 7 rokov staré a neodzrkadľujú súčasné potreby. „Portfólio z 11 oblastí je príliš široko zamerané, pomohlo by aj zníženie počtu priorít resp. ich prepojenie. Oblasť sociálneho podnikania by sa mohla stať súčasťou týchto priorít“, povedal na fóre Blaško.
 
Pozitívnym faktom je,  že proces revízie akčného plánu pre dunajskú stratégiu sa aktuálne, v septembri 2018, už začal a verzia pre obdobie po roku 2020 by mala byť prijatá v júni 2019. „Stratégia pre sociálne podnikanie v dunajskom regióne, ktorú pripravujú partneri v rámci projektu SENSES, je dôležitým zdrojom pre identifikovanie výziev systémom ´zdola nahor´, čo považujem za najlepší spôsob, ako vystihnúť a podporiť tie najrelevantnejšie oblasti pre rozvoj Slovenska a dunajského regiónu, “ uzavrel Blaško.
 
Rozpracovanie priorít v oblasti tvorby politík sociálneho podnikania do podoby akčného plánu bude predmetom posledného zo série podujatí Policy Learning Dialogue, ktoré sa pod záštitou projektu SENSES uskutoční v roku 2019 v Rumunsku. Výsledkom podujatí bude vypracovanie stratégie a akčného plánu sociálneho podnikania pre dunajský región.
 
Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce
www.vlada.gov.sk
www.danube.vlada.gov.sk
www.dunajskastragegia.vlada.gov.sk