Európska komisia prijala nový akčný plán dunajskej stratégie

  • 30.10.2020

Európska komisia vo svojej druhej správe o implementácii makroregionálnych stratégií z januára 2019 potvrdila nemennosť výziev dunajskej stratégie. Naďalej k nim patria pokles politickej podpory, neuspokojivá úroveň účasti na zasadnutiach riadiacich skupín prioritných oblastí, ale aj  nedostatočné využívanie mainstreamových programov na financovanie samotnej stratégie.

Partnerské krajiny dunajskej stratégie a Európska komisia už minulý rok pristúpili k revízii Akčného plánu EUSDR, s cieľom opätovne naštartovať dunajskú stratégiu a lepšie zamerať samotný akčný plán. Revízia priniesla l nielen aktualizáciu jednotlivých aktivít a cieľov, ale aj ich lepšie vzájomné prepojenie. Očakávania smerujú i k samotnému prepojeniu s kohéznou politikou a účinnejšiemu využívaniu prostriedkov Európskej únie.

 V rámci príprav na revíziu akčného plánu schválil slovenská vláda uznesením č. 332/2019 Národnú Pozíciu k Revízii Akčného plánu EUSDR, v ktorej si Slovensko zadefinovalo v jednotlivých oblastiach dunajskej stratégie svoje priority . Tie boli následne uplatnené v rámci pripomienkovania návrhu revízie.

Európska komisia víta revidovaný akčný plán, ktorý bol schválený 6. apríla 2020 ako Commission Staff Working Document a poskytuje rámec spolupráce pre 14 zúčastnených krajín EÚ a nečlenských krajín EÚ, vrátane nových strategických opatrení na vykonávanie politiky EÚ.

Ako povedala komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreira: „Spolupráca je podstatou politiky súdržnosti, ktorá je jadrom európskeho projektu. Viac ako kedykoľvek je dnes potrebné posilniť prístup založený na spolupráci pri riešení problémov, ktoré nepoznajú hranice, ako je napríklad pandémia koronavírusu. Revidovaný akčný plán dunajskej makroregionálnej stratégie nadobúda platnosť v pravý čas pre zúčastnené krajiny, aby spolupracovali pri riešení hospodárskych dôsledkov tejto krízy.“

Revidovaný akčný plán vychádza z pôvodného akčného plánu. Po jeden a pol roku intenzívnej práce bol teraz aktualizovaný, aby ponúkal opatrenia a smerovania týkajúce sa využitia príslušných nástrojov financovania v regióne tak, aby boli prepojené s prioritami novej Komisie, ako je Európska zelená dohoda, trvalo udržateľný rozvoj, digitalizácia, migrácia a demografické zmeny. Plán navyše predstavuje aj nové opatrenia dunajskej stratégie na podporu malých a stredných podnikov, a to aj v sektore cestovného ruchu, čo je obzvlášť dôležité vzhľadom na dopad súčasnej krízy v týchto odvetviach“.

Revidovaný akčný plán nájdete na: https://danube-region.eu/wp-content/uploads/2020/04/EUSDR-ACTION-PLAN-SWD202059-final.pdf