EUSDR Thematic Event on Climate Change and Water Management

  • 22.09.2021

V krajinách podunajského regiónu teraz vzniká mnoho iniciatív označených ako „prispôsobenie sa zmene klímy“. Svedčí to o rastúcom povedomí za posledné desaťročie o tom, ako dôležitá je adaptačná zložka v mnohých sektoroch hospodárstva. Už existujú pozitívne príbehy a prvé ponaučenia zo zavedenia nových prístupov v manažmente vody a krajiny. Stále je však veľa výziev, ktoré je potrebné riešiť. Konferencia je zameraná na zdieľanie skúseností a osvedčených postupov v oblasti adaptácie na zmenu klímy, pričom kladie dôraz na (zelené) opatrenia na zadržiavanie vody a prispieva k lepšej kvalite vody v Podunajsku. Preto sa Sekcia vôd Ministerstva životného prostredia SR a koordinačný tím Prioritnej oblasti 4 (Kvalita vôd) EUSDR pod záštitou slovenského predsedníctva v Stratégii EÚ pre Dunajský región (EUSDR), rozhodli pripraviť konferenciu Adaptácia na zmenu klímy: výzvy a možnosti vo vodnom hospodárstve, ktorá sa uskutoční dňa 27 septembra 2021 v hoteli Bôrik, v Bratislave. Cieľom konferencie je prispieť k sérii diskusií medzi tvorcami politík a subjektov s rozhodovacími právomocami o tom, čo funguje a aké metódy sú použiteľné, dostupné a uskutočniteľné v jednotlivých situáciách. Tematicky je konferencia spojená aj s rozvojom novej Vodnej politiky na Slovensku, ktorá podčiarkuje zadržiavanie vody v krajine.
 
Agenda:
9.00 – 9.30 – Registrácia, príchod hostí
9.30 – 10.00 – Privítanie účastníkov
10.00 – 10.45 – Sekcia 1: Úvod do problematiky
10.45 – 10.55 – Coffee Break
10.55 – 12.00 – Sekcia 2: Vhodná a nevhodná adaptácia
12.00 – 12.45 – Sekcia 3: Adaptácia vo vodnom plánovaní
12.45 – 13.45 – Prestávka na obed
13.45 – 14.45 – Sekcia 4: Kto komu pomáha: adaptácia a perspektívy vodnej politiky
14.45 – 15.45 - Sekcia 5: Príklady dobrej praxe
15.45 – 16.00 – Coffee Break
16.00 – 16.50 - Sekcia 6: Nové prístupy na lokálnej úrovni
16.50 – 17.30 – Záver konferencie
 
Podujatie bude organizované hybridnou formou - online a s osobnou účasťou.
 
Zaregistrujte sa teraz: http://www.eusdr-climate-change-water.com/
 
Facebook:
https://www.facebook.com/EUSDR-Thematic-Event-on-Climate-Change-and-Water-Management-103475265426295/
 
Instagram:
https://www.instagram.com/climatechangewatermanagement/

LEAFLET
2. announcement