Informácia o 9. výročnom fóre Stratégie EÚ pre dunajský región

  • 30.10.2020

V poradí 9. výročné fórum sa konalo 22.októbra 2020 vo virtuálnom prostredí pod chorvátskym predsedníctvom. Hlavná téma fóra bola definovaná pomerne všeobecne ako trvalo udržateľný rozvoj dunajského regiónu.

Fórum otvorila Nataša Tramišak (ministerka regionálneho rozvoja a EÚ fondov Chorvátska), ktorá za kľúčové považuje ekologické a ekonomické aspekty stratégie. Prezentovala výsledky chorvátskeho predsedníctva, z ktorých najdôležitejším je finalizácia akčného plánu stratégie. Rovnako zdôraznila aj potrebu pretavenia politickej podpory do ľudských zdrojov, zapojenie všetkých aktérov a tzv. „embedding“ (ukotvenie) stratégie do národných programov a programov EÚ.

Elisa Ferreira (komisárka pre kohéziu a reformy) poukázala na to, že pandémia oslabila dôležité oblasti pre dunajský región ako turizmus či obchod, no zároveň ukázala, že kohézna politika môže byť flexibilnejšia (CRII a CRII+) a posilnená (ReactEU). Prioritné by podľa nej malo byť smerovanie ku klimatickej neutralite (vrátane zelenej mobility) a biodiverzite (príklad ochrany dunajských jeseterov). Z pohľadu implementácie by mala byť EUSDR zapracovaná do všetkých relevantných programov.

Predseda chorvátskej vlády Andrej Plenković zdôraznil dôležitosť rozvoja dunajského makroregiónu a pretrvávajúcu podporu Chorvátska. Za kľúčové považuje dosahovanie klimatických cieľov, digitalizáciu, synergiu EUSDR a kohéznej politiky a rolu EUSDR v oblasti vzťahov so západným Balkánom a východným partnerstvom.

Keynote príspevok mal Mate Rimac (Rimac sutomobili), chorvátsky vynálezac, zaoberajúci sa vývojom pretekárskych elektromobilov.

Na plenárnom zasadnutí vystúpili Giacomo Luciani z EK - DG Regio, Miroslav Vesković z EK – Joint Research Centre a Naida Mekić (Ministerstvo práce, penzijného systému, rodiny a sociálnej politiky Chorvátska). 

V rámci fóra prebehlo stretnutie na ministerskej úrovni a 3 diskusné panely na tému udržateľného regionálneho rozvoja - z ekologickej perspektívy (diskutované napr. klimatické ciele do roku 2050 a správa EÚ o stave prírody z októbra 2020), ekonomickej perspektívy (napr. dopad krízy na podnikateľov a podnikateľky či úloha vedeckých kapacít) a zo sociálnej perspektívy (napr. embedding v ESF+).

Veľmi dôležité bolo stretnutie národných koordinátorov dunajskej stratégie so zástupcami riadiacich orgánov EŠIF a to najmä z pohľadu potreby zapracovania dunajskej stratégie do partnerských dohôd a operačných programov po roku 2020. V súčasnosti sú zadefinované užšie priority dunajskej stratégie, ktoré by sa mali premietnuť do priorít a cieľov tzv. mainstreamových programov, programov Európskej územnej spolupráce ako aj priamo riadených programov.

Na záverečnom zasadnutí fóra národný koordinátor za SK Michal Blaško ocenil prácu chorvátskeho predsedníctva (najmä definovanie priorít a iniciovanie siete riadiacich orgánov ERDF a ESF), zdôraznil dôležitosť spolupráce a upozornil na príliš široký záber stratégie a nedostatok konkrétnych projektov. Slovenské predsedníctvo EUSDR bude postavené na efektívnej spolupráci a embeddingu (tematicky aj finančne).
Vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová poďakovala chorvátskemu predsedníctvu a potvrdila, že prioritou slovenského predsedníctva bude embedding a zapojenie aktérov na všetkých úrovniach vrátane tretích krajín. Z tematického hľadiska budú kľúčové digitalizácia, inovácie a klimatická zmena.

Danube Participation Day

21.októbra 020 sa ako side-event výročného fóra konal Danube Participation Day, ktorý pravidelne organizuje koordinátor prioritnej oblasti 10 dunajskej stratégie a ktorý je zameraný na postavenie občianskej spoločnosti v dunajskej stratégii. V tomto roku bolo stretnutie zamerané na postavenie mládeže. Na stretnutí sa zúčastnil aj zástupca MIRRI SR, ktorý poukázal na potrebu výraznejšieho postavenia mládeže nielen v dunajskej stratégii, ale aj v projektoch nadnárodnej spolupráce. Takisto uviedol možnosť spolupráce pri formovaní výročného fóra dunajskej stratégie v roku 2021 za slovenského predsedníctva, kde by mládežnícke organizácie mohli dostať výraznejší priestor.