Krajiny dunajského regiónu pomáhajú Ukrajine pri prevzatí štafety v predsedníctve Stratégie EÚ pre dunajský región (EUSDR)

  • 27.04.2021

Slovenské predsedníctvo EUSDR spolu s Bodom dunajskej stratégie, DG REGIO a bývalým chorvátskym predsedníctvom EUSDR zorganizovali tri stretnutia zamerané na podporu tímu ukrajinského národného koordinátora pri príprave budúceho ukrajinského predsedníctva EUSDR, ktoré sa začne v novembri tohto roka a potrvá počas roka 2022.

Ukrajina, ktorá bude ako prvá nečlenská krajina EÚ predsedať dunajskej stratégii, ukazuje silnú politickú vôľu a odhodlanie smerovať k napĺňaniu cieľov stratégie. Jej prístup vytvára predpoklad na účinnejšiu a koordinovanejšiu spoluprácu v rámci stratégie a štruktúr predsedníctva s podporou DG REGIO a Bodu dunajskej stratégie (DSP).

Všetky tri stretnutia boli orientované na procesné zvládnutie samotného predsedníctva, ale aj na komunikáciu spoločných míľnikov. Nosné témy sa zamerali na hlavné riadenie EUSDR a jeho zainteresované subjekty; politické a tematické úlohy predsedníctva EUSDR; najdôležitejšie míľniky mandátu predsedníctva EUSDR pri reflektovaní priorít EÚ a národných priorít, aj otázku začlenenia EUSDR do finančných programov EÚ (tzv. embedding).

Jean-Pierre HALKIN, šéf oddelenia pre makroregióny, nadnárodnú, medziregionálnu a externú spoluprácu na DG REGIO, zdôraznil význam ukrajinského predsedníctva v Stratégii EÚ pre dunajský región a vníma ho ako signál dobrých vzťahov medzi EUSDR a Európskou úniou. Okrem dohody o pridružení medzi Ukrajinou a EÚ budú mať pre krajiny EUSDR v nasledujúcich rokoch osobitný význam témy ako Európska zelená dohoda, Plán obnovy po COVID-19 a digitálna stratégia. Realizované stretnutia umožnia podľa Halkina hladkú a efektívnu implementáciu dunajskej stratégie.
Zástupcovia slovenského aj bývalého chorvátskeho predsedníctva vyjadrili nadchádzajúcemu ukrajinskému predsedníctvu EUSDR plnú podporu pri príprave jeho programu, ale aj podporu počas výkonu samotného mandátu. Podelili sa o osvedčené postupy, formy spolupráce pri koordinácii politík a implementácii politických a tematických priorít.

Slovenské predsedníctvo EUSDR vyjadrilo plnú podporu budúcemu ukrajinskému predsedníctvu, najmä ak jednou z jeho priorít je spolupráca s nečlenskými krajinami EÚ a ich väčšie zapojenie do aktivít dunajskej stratégie.

Medzi priority súčasného slovenského predsedníctva patrí aj väčšie zapojenie nečlenských krajín do implementácie EUSDR. Aj preto Slovensko výrazne podporovalo kandidatúru Ukrajiny viesť dunajskú stratégiu v ďalšom období a nadchádzajúce predsedníctvo Ukrajiny považuje za významný úspech.

***

Ukrajinské predsedníctvo v roku 2022

Od 1. novembra 2021 sa Ukrajina stane prvou nečlenskou krajinou EÚ, ktorá prevezme mandát predsedníctva pre všetkých 14 členských štátov EUSDR. Ukrajina sa ako predsednícka krajina EUSDR zaväzuje zdieľať iniciatívy krajín, ktoré predtým predsedali EUSDR, a prijať všetky potrebné opatrenia na dosiahnutie hmatateľných výsledkov, najmä pri implementácii akčného plánu revidovaného v roku 2020. Ukrajinské predsedníctvo bude trvať do novembra 2022.