Odborníci pripravujú revíziu akčného plánu Dunajskej stratégie týkajúcej sa kvality vôd

  • 29.10.2018

Na pozvanie Vladimíra Nováka, generálneho riaditeľa sekcie vôd Ministerstva životného prostredia SR, spolukoordinátora prioritnej oblasti 4 „kvalita vôd“ Dunajskej stratégie (PO4 EUSDR), sa  v dňoch 24.-25.10.2018  na Výskumnom ústave vodného hospodárstva v Bratislave uskutočnilo v poradí už 16. zasadnutie Riadiacej skupiny tejto prioritnej oblasti. Stretnutie sa uskutočnilo za účasti Balazsa Horvatha, spolukoordinátora PO4 EUSDR za maďarskú stranu, Michala Blaška, riaditeľa odboru programov nadnárodnej spolupráce Úradu vlády SR ako národného koordinátora Stratégie EÚ pre Dunajský región a členov Riadiacej skupiny pre prioritnú oblasť PO4 z 9 krajín dunajského regiónu.  Účastníkmi stretnutia boli aj  zástupcovia partnera pri implementácii aktivít tejto prioritnej oblasti  - Medzinárodnej komisie pre ochranu rieky Dunaj, ďalej zástupcovia medzinárodnej organizácie Global Water Partnership, Medzinárodnej komisie povodia Sávy, novovzniknutého Dunajského strategického bodu či Dunajskej skupiny na ochranu jesetera.
 
Zasadnutie nadviazalo  na stretnutie pracovnej skupiny ICPDR manažmentu povodí (EG RBM) s cieľom  koordinovať  postup pri ďalších aktivitách, najmä revízii Akčného plánu prioritnej oblasti 4, keďže  pôvodný akčný plán prijaté EK v roku 2010 už nekorešponduje s aktuálnym stavom a potrebami v riešeniach kvality vôd v jednotlivých krajinách.  Proces revízie akčných plánov jednotlivých prioritných oblastí dunajskej stratégie bol začatý počas bulharského predsedníctva v Dunajskej stratégii na stretnutí koordinátorov prioritných oblastí v máji 2018 a následne na stretnutí s komisárkou pre regionálny rozvoj Corinou Cretu v júni 2018. Jeho priority by mali korešpondovať s aktuálnymi cieľmi integrovaného manažmentu povodí a udržaním kvality vôd v dunajskom regióne. Proces aktualizácie by mal byť ukončený v polovici roku 2019. Účastníci stretnutia sa tiež dohodli na ďalšom postupe pri formulovaní aktivít PO4 výhľadovo na obdobie 10 rokov.
 
Na zasadnutí riadiacej skupiny boli zároveň prezentované  výstupy projektov, ktoré sú a implementované a financované Dunajského nadnárodného programu ako JoinTisza, DanubeSediment, Camaro-D, DriDanube, SIMONA, Danube Floodplain, DARREFORT a Measures, ale aj iných finančných mechanizmov (projekt Danube Hazard) v rámci PO4 EUSDR.  Prezentácie zo stretnutia sú dostupné na web stránke:  https://www.danubewaterquality.eu/news/16th-sg-meeting.
 
Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce
www.vlada.gov.sk
www.danube.vlada.gov.sk
www.dunajskastrategia.vlada.gov.sk

Blaško_akný plán_Dunajská stratégia_stretnutie