Pod vlajkou slovenského predsedníctva sme zorganizovali prvé stretnutie národných koordinátorov a koordinátorov prioritných oblastí

  • 02.12.2020

Vicepremiérka Veronika Remišová otvorila úvodné, neformálne stretnutie národných koordinátorov a koordinátorov prioritných oblastí dunajskej stratégie, ktoré sa konalo 27. novembra online formou. Približne 70 účastníkom sme predstavili priority a program dunajskej stratégie na najbližší rok.
 
Súlad slovenského návrhu priorít s cieľmi Európskej komisie potvrdil vo svojom diskusnom príspevku aj Johan Magnusson z Európskej komisie. Podľa jeho slov je tak neformálne stretnutie výborným štartom do obdobia, v ktorom nás čakajú veľké výzvy. Johan  Magnusson označil za veľkú výzvu práve úlohu zapracovať ciele dunajskej stratégie do partnerských dohôd a operačných programov pre nové programové obdobie  2021-2027 (tzv. embedding). Európska komisia bude od zodpovedných orgánov v jednotlivých krajinách jednoznačne žiadať, aby embedding neostal len v deklaratívnej rovine, ale aby došlo k reálnemu prepojeniu medzi dunajskou stratégiou a politikou súdržnosti Európskej únie.
 
V následnej diskusii získal slovenský  návrh zo strany viacerých účastníkov plnú podporu. Ukrajinská delegácia opakovane vyjadrila svoj zámer uchádzať sa o predsedníctvo dunajskej stratégie v roku 2022. Na stretnutí vystúpila aj zástupkyňa Dunajského nadnárodného programu, ktorý v súčasnosti výraznou mierou podporuje správu dunajskej stratégie a v podobnej praxi plánuje pokračovať aj v nadchádzajúcom programovom období.
 
Bližšie informácie o prioritách a plánoch dunajskej stratégie počas slovenského predsedníctva možno nájsť tu.