Prioritná oblasť 1 - Zlepšenie mobility a prepojenia

1a) vnútrozemské vodné cesty

Hlavným koordinátorom tejto prioritnej oblasti je Rakúsko spolu s Rumunskom. Hlavnými cieľmi v rámci implementácie prioritnej oblasti 1a) sú:
  • zvýšenie nákladnej dopravy na rieke Dunaj o 20 % do roku 2020 v porovnaní s rokom 2010;
  • odstránenie problémov pri splavnosti rieky Dunaj, zohľadňujúc pritom jeho špecifické charakteristiky, prietok a zriadenie efektívneho riadenia infraštruktúry vodnej cesty do roku 2020;
  • zriadenie efektívnych multimodálnych terminálov v prístavoch pozdĺž rieky Dunaj a jej splavných prítokoch s cieľom spojiť vnútorné vodné cesty so železničnou a vodnou dopravou v horizonte do roku 2020;
  • sprevádzkovanie harmonizovaného informačného systému na rieke Dunaj a jej splavných prítokoch, a zároveň vytvorenie nevyhnutných predpokladov pre zabezpečenie medzinárodnej výmeny dát v rámci tohto systému do roku 2020;
  • vyriešenie otázky nedostatku kvalifikovaného personálu a harmonizácie vzdelávacích štandardov v oblasti vnútornej navigácie pre oblasť dunajského regiónu do roku 2020 so zreteľom na zohľadnenie sociálnej stránky týchto opatrení.
Inštitucionálna zodpovednosť v SR (členovia riadiacich skupín) - zodpovednou inštitúciou v Slovenskej republike za implementáciu prioritnej oblasti je Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Agentúra rozvoja vodnej dopravy a Slovenský vodohospodársky podnik.
Zuzana Šebestová - Ministerstvo dopravy a výstavby SR  - člen riadiacej skupiny
Telefón: +421 2  594 94 111
E-mail:    zuzana.sebestova@mindop.sk
 
Štefan Polhorský - Slovenský vodohospodársky podnik - člen riadiacej skupiny
Telefón: +421 2  60 292 346
E-mail: stefan.polhorsky@svp.sk
https://www.danube-navigation.eu/
 

1b) vnútrozemské vodné cesty cestné, železničné a letecké spojenia

Hlavným koordinátorom tejto prioritnej oblasti je Srbsko so Slovinskom. Hlavnými cieľmi v rámci implementácie prioritnej oblasti 1b) sú:
  • znížiť čas cestovania železnicou v rámci spojení medzi významnými mestami v dunajskom regióne;
  • realizovať 4 nákladné železničné koridory pozdĺž dunajského regiónu v období 3 až 5 rokov, a prípadne zahrnúť do dopravného systému nový koridor s pridanou hodnotou, ktorý by spájal členské aj nečlenské štáty EÚ;
  • rozvíjať multimodálne terminály v dunajských prístavoch a ostatných suchozemských termináloch s cieľom efektívne spojiť vnútorné vodné cesty so železničnou a cestnou dopravou do roku 2020.
Inštitucionálna zodpovednosť v SR (členovia riadiacich skupín) - zodpovednou inštitúciou v SR za implementáciu prioritnej oblasti je Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
Ľuboš Ďurič - Ministerstvo dopravy a výstavby SR  -  člen riadiacej skupiny
Telefón: +421 2/ 594 94 646
E-mail:    lubos.duric@mindop.sk
https://www.danube-transport.eu/
 
Dátum poslednej aktualizácie: 12.12.2017 18869