Prioritná oblasť 3 - Podpora kultúry a cestovného ruchu

Hlavným koordinátorom tejto prioritnej oblasti je Bulharsko spolu s Rumunskom. Hlavnými cieľmi v rámci implementácie prioritnej oblasti 3 sú:
  • vytvorenie spoločnej značky pre celý dunajský región, ktorá by vychádzala z už vykonaných prípravných prác;
  • podpora zavádzania harmonizovaného monitorovacieho systému, zameraného na turizmus a schopného poskytovať kompletné a komparatívne informácie zo všetkých 14 krajín dunajského regiónu;
  • tvorba nových a podpora existujúcich turistických trás v rámci celého dunajského regiónu;
  • podpora zavádzania „zelenej turistiky“;
  • vytvorenie „Modrej knihy“ dunajskej kultúrnej identity;
  • zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja a informovanosti,  týkajúcich sa kultúrneho dedičstva a prírodných krás/životného prostredia regiónu  prostredníctvom  rozvoja spoločného prístupu, klasterizácie, sieťovania a spolupráce medzi múzeami, turistickými kanceláriami  a zariadeniami turistického  ruchu v rámci dunajského regiónu;
  • podpora informačnej výmeny a vytvárania sietí v oblasti súčasného umenia v podunajskej oblasti.
Inštitucionálna zodpovednosť v SR (členovia riadiacich skupín) – v rámci Slovenskej republiky participujú na riadení uvedenej prioritnej oblasti dve inštitúcie: Ministerstvo kultúry SR a  Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
Elena Gyurcsová – Ministerstvo kultúry SR - člen riadiacej skupiny
Telefón: : +421 2 2048 2374
E-mail:    elena.gyurcsova@culture.gov.sk
 
Oľga Gáfriková - Ministerstvo dopravy a výstavby SR  -  člen riadiacej skupiny
Telefón: +421 2/ 59 494 313
E-mail:    olga.gafrikova@mindop.sk
https://www.danubecultureandtourism.eu/
 
Dátum poslednej aktualizácie: 12.12.2017 18876