Prioritná oblasť 4 - Obnova a zachovanie kvality vôd

Hlavným koordinátorom tejto prioritnej oblasti je Slovenská republika spolu s Maďarskom. Hlavnými cieľmi v rámci implementácie prioritnej oblasti 4 sú:
  • dosiahnutie cieľov stanovených v riadiacom pláne povodia rieky Dunaj;
  • zníženie úrovne živín v rieke Dunaj s cieľom dosiahnutia stavu ekosystému v Čiernom mori zo 60.rokov 20.storočia;
  • vypracovanie správy/analýzy  delty Dunaja s cieľom postupného ukončenia riadiaceho plánu delty Dunaja;
  • zabezpečenie životaschopnej populácie jesetera v rieke Dunaj;
  • vypracovať, schváliť a implementovať riadiace plány pre povodia riek Sáva, Tisza a Prut.

Inštitucionálna zodpovednosť v SR (členovia riadiacich skupín):
Vladimír Novák - Ministerstvo životného prostredia SR - koordinátor prioritnej oblasti (PAC)
Telefón:  +421 2 598 06 101
E-mail: vladimir.novak@enviro.gov.sk
 
Andrea Vranovská - Výskumný ústav vodného hospodárstva - člen riadiacej skupiny
Telefón: +421 2 59 343 230
E-mail: vranovska@vuvh.sk
 
Alena Kurecová - Výskumný ústav vodného hospodárstva - člen riadiacej skupiny
Telefón: +421 2 59 343 347
E-mail: kurecova@vuvh.sk
https://www.danubewaterquality.eu/
http://www.vuvh.sk/?pid=34
 
Dátum poslednej aktualizácie: 12.12.2017 18877