Prioritná oblasť 5 - Riadenie environmentálnych rizík

Hlavným koordinátorom tejto prioritnej oblasti Maďarsko spolu s Rumunskom. Hlavnými cieľmi v rámci implementácie prioritnej oblasti 5 sú:
  • implementácia plánov rizikového manažmentu pre prípad povodní na rieke Dunaj za účelom jednoznačného zmenšenia rizika povodní do roku 2021 (v súčinnosti s nariadením EK týkajúceho sa povodní z roku 2015 a so zreteľom na dopad klimatických zmien);
  • priebežná aktualizácia zoznamu rizikových úsekov povodia Dunaja (vrátane kontaminovaných oblastí a oblastí požívaných na skladovanie nebezpečných látok);
  • riešenie výziev súvisiacich s možným nedostatkom vody a suchom (v súlade s Plánom manažmentu povodia Dunaja, resp. jeho aktualizáciou z roku 2015, správou ICPDR o vplyve sucha v povodí Dunaja z roku 2015 a s prebiehajúcim výskumom v oblasti prispôsobovania sa klimatickým zmenám.
Inštitucionálna zodpovednosť v SR (členovia riadiacich skupín) – agendu týkajúcu sa prioritnej oblasti 5 v podmienkach Slovenskej republiky zastrešuje Výskumný ústav vodného hospodárstva.
Miroslav Lukáč - Výskumný ústav vodného hospodárstva - člen riadiacej skupiny
Telefón: +421 2 59 343 397
E-mail: lukac@vuvh.sk
https://www.danubeenvironmentalrisks.eu/
Dátum poslednej aktualizácie: 12.12.2017 18878