Prioritná oblasť 6 - Ochrana biodiverzity, krajiny a kvality vzduchu a pôdy

Hlavným koordinátorom tejto prioritnej oblasti je Nemecko (spolková krajina Bavorsko) spolu s Chorvátskom. Hlavnými cieľmi v rámci implementácie prioritnej oblasti 6 sú:
  • zvýšenie úsilia pri zamedzení nepriaznivého vývoja stavu všetkých živočíšnych druhov a biotopov, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ s cieľom dosiahnuť významné a merateľné zlepšenie príslušných druhov a biotopov v podunajskej oblasti v horizonte do roku 2020;
  • podpora úsilia na vytvorenie ekologickej („zelenej“) infraštruktúry a zároveň podpora procesu obnovy poškodených ekosystémov (vrátane pôdnych ekosystémov) v podunajskej oblasti s cieľom ich zachovania a obnovy do roku 2020 (minimálne 15% cieľových poškodených oblastí) s prihliadnutím na zlepšenie kvality ovzdušia;
  • dosiahnutie významného pokroku pri identifikácii a stanovovaní priorít v prípade postupu invazívnych cudzích druhov s cieľom ich kontroly, vyhubenia, resp. predchádzanie výskytu nových invazívnych cudzích druhov v podunajskej oblasti do roku 2020;
  • pokračovanie v prebiehajúcich prácach a úsilí v zabezpečení životaschopnej a udržateľnej populácie čeľade jeseterovitých (vyza veľká, jester malý, ...) a iných pôvodných druhov rýb do roku 2020.
Inštitucionálna zodpovednosť v SR (členovia riadiacich skupín) - inštitúcia  zodpovedná za implementáciu prioritnej oblasti v SR je Ministerstvo životného prostredia  SR.
Adriana Kušíková  - Ministerstvo životného prostredia SR - člen riadiacej skupiny
Telefón: +421 2 595 62 211
E-mail: jana.durkosova@enviro.gov.sk

Jana Durkošová – Ministerstvo životného prostredia SR - člen riadiacej skupiny
Telefón: +421 2 595 62 558
E-mail: adriana.kusikova@enviro.gov.sk
https://www.danube-nature.eu/about-us
Dátum poslednej aktualizácie: 12.12.2017 18879