Prioritná oblasť 8 – Podpora konkurencieschopnosti podnikov

Hlavným koordinátorom tejto prioritnej oblasti je Nemecko (spolková krajina Baden-Württemberg) spolu s Chorvátskom. Hlavnými cieľmi v rámci implementácie prioritnej oblasti 8 sú:
  • zlepšenie transferu technológií prostredníctvom realizácie rôznych opatrení,  ako napr. poradenských služieb obchodných komôr, resp. iných inštitúcií v spolupráci s koordinátorom prioritnej oblasti 7;
  • zriadenie siete klastrov v dunajskom regióne so zameraním na spoločnosti v bio-priemysle a vypracovanie analýzy pre smart stratégie pre oblasť bio-priemyslu v dunajskom regióne;
  • zlepšenie technologických poznatkov a implementácia environmentálne orientovaných technológií prostredníctvom prezentácie najnovšieho know-how v oblasti odpadového hospodárstva, obnoviteľných zdrojov energie, identifikujúc pritom potenciálnych žiadateľov;
  • zlepšenie rámcových podmienok, podpora programov a inštitucionálnej spolupráce aktérov s cieľom zlepšiť konkurencieschopnosť a pridanú hodnotu vo vidieckych, prevažne poľnohospodárskych oblastiach;
  • zlepšenie duálneho vzdelávania,  v teórii aj praxi orientovaného na zamestnanosť, a získavanie (?) praktické zručnosti prostredníctvom implementácie pilotných projektov;
  • zlepšenie vzdelávania podnikateľov s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti podnikov, najmä malých a stredných podnikov, prostredníctvom celoživotného vzdelávacieho modelu v súlade s cieľmi „Human Capital Dimension of the SBA for Europe“;
  • zlepšenie podpory podnikania najmä posilnením konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov v oblasti medzinárodnej spolupráce a obchodu.
Inštitucionálna zodpovednosť v SR (členovia riadiacich skupín) – Slovenskú republiku zastupuje v riadiacej skupine  Únia slovenských klastrov.
Daniel Ács - člen riadiacej skupiny – Únia klastrov SR
Telefón: +421 (0) 37 654 24 21
E-mail: info@uksk.sk
https://www.danube-competitiveness.eu/
Dátum poslednej aktualizácie: 12.12.2017 18881