Prioritná oblasť 9 – Investovanie do ľudí a zručnosti

Hlavným koordinátorom tejto prioritnej oblasti je Rakúsko spolu s Moldavskom. Hlavnými cieľmi v rámci implementácie prioritnej oblasti 9 sú:
  • príspevok k zvýšeniu miery zamestnanosti v dunajskom regióne, najmä prostredníctvom riešenia nezamestnanosti mladých a dlhodobej nezamestnanosti;
  • príspevok k zlepšeniu vzdelávania, relevantných kompetencií a zručností v dunajskom regióne s ohľadom na vzdelávacie výstupy, zamestnanosť, podnikanie, inovácie, a všeobecné blaho;
  • príspevok k zvyšovaniu kvality a efektívnosti vzdelávania, školení a systému na trhu práce;
  • príspevok k zabezpečeniu inkluzívneho vzdelávania, školení a podpora inkluzívneho trhu práce, rovnosti príležitostí a nediskriminácie, ako aj podpora občianskych možností a príležitostí pre celoživotné vzdelávanie;
  • príspevok k lepšej spolupráci v oblasti vzdelávania, školení, trhu práce a výskumných inštitúcií na medzinárodnej, národnej a bilaterálnej úrovni.
Inštitucionálna zodpovednosť v SR (členovia riadiacich skupín) – v rámci riadiacej skupiny zastupuje Slovenskú republiku  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Lucia Auxtová - člen riadiacej skupiny - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Telefón: +421 2/59 374 669
E-mail:  lucia.auxtova@minedu.sk
 
Kalmanová Drahuša - člen riadiacej skupiny – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Telefón:  +421 2 20 461 327
E-mail: drahusa.kalmanova@employment.gov.sk
http://www.peopleandskills-danuberegion.eu/
 
Dátum poslednej aktualizácie: 12.12.2017 18882