Riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce na seminári o posilnení investícií do systému Natura 2000

  • 12.11.2018

Problematika životného prostredia je v rámci Dunajského nadnárodného programu obsiahnutá v druhej prioritnej osi pod názvom Dunajský región zodpovedný voči životnému prostrediu a kultúre. Alokácia určená pre túto  prioritu  na celé aktuálne obdobie pre všetky  zúčastnené krajiny má hodnotu 86 834 927 € zo zdrojov ERDF.  Podpora je nasmerovaná najmä na posilnenie nadnárodného vodného hospodárstva a predchádzanie povodňovým rizikám, na obnovu manažmentu ekologických koridorov a na zlepšenie pripravenosti na zvládanie rizika pohrôm.
 
Zajtra, v utorok 13.novembra 2018, sa v Bratislave uskutoční seminár  na tému: Posilnenie investícií do sústavy Natura 2000 prostredníctvom fondov EÚ a aktualizácia Prioritného akčného rámca financovania Natura 2000 v Slovenskej republike v programovom období 2021 – 2027, ktorý organizuje Výskumný ústav vodného hospodárstva.  V rámci odborných vystúpení bude Michal Blaško, riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce Úradu vlády SR informovať o možnostiach, ktoré v tejto oblasti ponúkajú dva nadnárodné programy – Program Central Europe, ale najmä Dunajský nadnárodný program, a tiež o previazanosti problematiky sústavy NATURA 2000 na Dunajskú stratégiu, v rámci ktorej je práve spoločná ochrana životného prostredia krajín dunajského regiónu jednou z nosných tém.

Z hľadiska previazanosti problematiky NATURA 2000 boli z dvoch realizovaných výziev Dunajského nadnárodného programu  podporené  4 projekty, z ktorých najmä dva priamo reflektujú na rozvoj systému Natura 2000:
 

  • TRANSGREEN, v ktorom ide o vybudovanie zelenej a šedej infraštruktúry v Karpatoch cez horský systém Karpát, čo znamená, že bude prechádzať cennými ekosystémami nachádzajúcimi sa v chránených prírodných oblastiach vrátane lokalít Natura 2000. Partnermi projektu, ktorý je podporený sumou  640 048,93 €, sú STÚ Bratislava, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a Národná diaľničná spoločnosť.
  • D2C-Podpora ekologického prepojenia Dunajského regiónu pozdĺž Zeleného pásu prostredníctvom území Natura 2000, ktorý má za má za cieľ rozvíjať tzv. Zelený pás ako základnú kostru tzv. zelenej infraštruktúry. Prepojením existujúcich chránených území siete Natura 2000 a definovaním ekologických koridorov v rámci podunajského Zeleného pásu sa podporí zachovanie a posilnenie ekosystémov a ich služieb v tomto dôležitom koridore, čím sa podporí ekologická stabilita celého územia. Projekt je podporený sumou 252 981 €.
Cieľom seminára je prezentovať skúsenosti s financovaním európskej sústavy chránených území Natura 2000 v programovom období 2014-2020, ako aj aktuálny stav prípravy nového programového obdobia 2021 – 2027. Cieľom je tiež prispieť k príprave nového Prioritného akčného rámca financovania Natura 2000 v Slovenskej republike (PAF), ktorý má byť vypracovaný v roku 2019.  Viac informácií o seminári aj problematike na: www.vuvh.sk, www.minzp.sk, www.danube.vlada.gov.sk.
 
Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce
www.vlada.gov.sk

Program