Slovenské predsedníctvo v dunajskej stratégii – live diskusia

  • 22.12.2021

Na regionálnej sekcii internetového vysielania denníka SME sa 1. decembra 2021 uskutočnila diskusia zameraná na výsledky slovenského predsedníctva dunajskej stratégie. Na diskusii sa zúčastnili Michal Blaško, národný koordinátor dunajskej stratégie za SR z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), František Koločány z MIRRI SR, Robert Lichtner, koordinátor Kontaktného bodu dunajskej stratégie, Jaroslava Szüdi z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Alena Kurecová z Výskumného ústavu vodného hospodárstva.
 
Okrem samotného slovenského predsedníctva dunajskej stratégie, ktoré sa uskutočnilo v roku 2021, bola diskusia zameraná na aktuálne ciele stratégie, jej vznik a históriu, kontext makroregionálnej spolupráce v Európe ako aj výsledky výročného fóra, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 26.-27. októbra 2021 v hybridnom formáte v Bratislave. Osobitnou témou diskusie bolo aj aktuálne zapracovanie cieľov dunajskej stratégie do implementácie fondov kohéznej politiky EÚ v programovom období 2021-2027.
 
Keďže Slovensko je spolu koordinátorom prioritnej oblasti Ochrana vôd a prioritnej oblasti Vedomostná spoločnosť, diskusia sa dotkla aj parciálnych aktivít a spolupráce v týchto dvoch prioritných oblastiach.
 
Celú diskusiu si možno pozrieť na https://mysvami.sme.sk/c/22793897/live-diskusia-slovenske-predsednictvo-v-dunajskej-strategii.html.