Stretnutie národných koordinátorov dunajskej stratégie v slovinskom Brde pri Kranju v máji 2023

  • 20.06.2023

Ďalšie stretnutie národných koordinátorov dunajskej stratégie za slovinského predsedníctva sa uskutočnilo 16. mája 2023 v Brde pri Kranju.

Témami rokovania, na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia MIRRI SR, boli:

Informácia o súčasných aktivitách a plánovaných podujatiach plánovaných do konca slovinského predsedníctva: 12.-16.6.2023 EUSDR Embedding Week; 18.-19.9.2023 Stretnutie národných koordinátorov a koordinátorov prioritných oblastí stratégie; 18.-22.9.2023 Týždeň stredomorských a makroregionálnych stratégií (Meditteranean Coast and MRS Week); 12.-13.10.2023 Parlamentná konferencia EUSDR; 24.-25.10.2023 Výročné fórum EUSDR.

Zástupca EK informoval o aktuálnych aktivitách na úrovni EK, predovšetkým o Týždni makroregionálnych stratégií, ktorý sa konal 24.-28.4.2023 v Bruseli a v online priestore. Hlavnými odkazmi podujatia boli energia, zručnosti a financovanie s osobitným dôrazom na ruskú inváziu na Ukrajinu a rozšírenie EÚ. Zástupca EK tiež poskytol aktuálne informácie o stave prípravy záverov Rady k správe EK o makroregionálnych stratégiách.

Zástupca Dunajskej rady mládeže (DYC) informoval o aktivitách a posledných spôsoboch zapojenia mládeže do aktivít dunajskej stratégie. DYC môže prispieť k efektívnosti EUSDR tým, že sa v stratégii bude venovať otázkam mládeže a bude presadzovať záujmy dôležité z pohľadu mládeže. DYC tiež uvítala snahy iných MRS udržať krok alebo zriadiť podobné rady mládeže a na záver zdôraznila, že DYC by mala monitorovať a podporovať hlavné riadiace štruktúry EUSDR, aby sa dosiahli maximálne výsledky.

SI predsedníctvo takisto prezentovalo dokument, v ktorom navrhlo formalizovať už prebiehajúcu spoluprácu medzi predsedníckymi triami MRS. Súčasťou dokumentu bol aj návrh procedurálnych pravidiel, ktoré by mali byť prediskutované ostatné MRS.

Vzhľadom na pretrvávajúci problém s účasťou niektorých krajín a častou fluktuáciou členov riadiacich skupín vypracovalo SI predsedníctvo dokument, ktorý navrhuje rad opatrení na posilnenie účasti krajín a regiónov v implementácii EUSDR. Dokument bol prezentovaný a prediskutovaný.

SI predsedníctvo prezentovalo ďalší dokument o aktivitách EUSDR v oblasti embeddingu, vrátane harmonogramu podujatí.

Zástupca EK zdôraznil, že na dôležitosť MRS sa poukázalo v správe EK o implementácii MRS (2022). Bolo tiež spomenuté, že existujú odkazy na MRS v hlavných regionálnych a národných programoch, ako aj opatrenia, ktoré je potrebné vykonať, pričom sa poukázalo na dôležitosť implementácie týchto opatrení. Šéf Danube Strategy Point zdôraznil, že úspech procesu embeddingu spočíva v silnom odhodlaní predsedníctiev EUSDR a pochopení dôležitosti opatrení týkajúcich sa embeddingu a vytvárania silných väzieb na politickú úroveň. Bol predstavený dokument na začlenenie EUSDR do programov EÚ, ktorý vypracovalo slovinské predsedníctvo s poukázaním na to, že poskytuje pohľady a usmernenia pre všetky zainteresované strany, pričom zhodnocuje úspechy predchádzajúceho predsedníctva a povýšenie procesu na dlhodobejšiu perspektívu.