Téma embeddingu má samostatnú pracovnú skupinu

  • 22.01.2021

Po dlhšej pauze, vyvolanej najmä pandémiou COVID-19, sa 22. januára 2021 konalo v poradí už tretie online stretnutie pracovnej skupiny dunajskej stratégie pre zapracovanie cieľov stratégie do európskych štrukturálnych a investičných fondov (EMB-DR Task Force).

Johan Magnusson, zástupca Európskej komisie, počas stretnutia zdôraznil potrebu komunikácie medzi riadiacimi orgánmi operačných programov a národnými koordinátormi dunajskej stratégie. Zároveň informoval, že Európska komisia bude klásť mimoriadny dôraz na zapracovanie cieľov makro regionálnych stratégií do operačných programov a aj preto už boli riadiace orgány vyzvané, aby s Európskou komisiou vopred neformálne konzultovali návrhy operačných programov.

Johan Magnusson tiež zdôraznil, že Európskej komisii nebudú stačiť všeobecné formulácie, ale bude vyžadovať konkrétne opatrenia. Dobrou platformou pre komunikáciu sú v tomto smere práve jestvujúce alebo vznikajúce siete riadiacich orgánov zamerané práve na zefektívnenie samotného procesu embeddingu.

Keďže od stretnutia pracovnej skupiny pre embedding vo februári 2020 uplynul už dlhší čas, boli účastníci stretnutia informovaní o všetkých priebežne realizovaných aktivitách v oblasti embeddingu. Ten bol témou aj prvého oficiálneho stretnutia  národných koordinátorov, 13. januára 2021. Rovnako sa pozornosť zamerala aj na aktuálny stav skríningu možností finančných nástrojov na podporu cieľov dunajskej stratégie v programovom období 2021-2027.

Slovenské predsedníctvo prezentovalo počas pracovnej skupiny prehľad, kde všade je možné prakticky embedding uplatniť. Jeho využitie vidí napríklad pri synchronizovaných výzvach a uplatnení článku 57(4) návrhu nariadenia o spoločných ustanoveniach; ten hovorí  o možnosti realizovať  niektoré aktivity  aj mimo územia členského štátu, alebo dokonca mimo územia EÚ. Keďže ide o živý dokument a diskusia k nemu priniesla zaujímavé podnety, v nadchádzajúcich týždňoch bude doplnený o ďalšie možnosti a  rozoslaný na širšiu diskusiu.