Týždeň makroregionálnych stratégií EÚ 2023

  • 20.06.2023

V dňoch 24.-28. apríla 2023 sa už po štvrtý krát uskutočnil Týždeň makroregionálnych stratégií EÚ v hybridnom formáte v Bruseli pod heslom Transformáciou k prosperite.
 
Od pondelka do stredy (24.-26. apríla 2023) sa konalo celkovo deväť stretnutí zainteresovaných strán (stakeholder sessions):
 
Miestna energetická komunita ako malé vodíkové „údolie“ – H2LEC: Diskutovalo sa o integrácii vodíkových systémov v rámci väčšieho systému zásobovania energiou.
 
Ekonomika v reálnom čase – nové myslenie a zručnosti pre regióny: Predmetom prezentácií a diskusií boli otázky vybudovania odolného, ​​efektívneho a konkurencieschopného podnikateľského prostredia na národnej a regionálnej úrovni. To zahŕňa okrem iného širšiu digitalizáciu, automatizáciu, štandardizáciu a rozvoj interoperabilného podnikateľského prostredia ako kľúčových faktorov na dosiahnutie trvalo udržateľného ekonomického prostredia priaznivého pre podnikanie.
 
Ako urýchliť postupné vyraďovanie zemného plynu v Európe: Politiku trvalo udržateľnej energie v Európe dramaticky ovplyvnila rusko-ukrajinská vojna a jej dôsledky na európske energetické systémy, ktoré vážne zasiahli všetky 4 makroregióny. V súčasnosti sa diskutuje o skúsenostiach z rôznych MRS o víziách, ako dekarbonizovať ktorýkoľvek zo sektorov bez významných budúcich podielov zemného plynu a ako sa pripraviť na nadchádzajúce roky, čo bolo predmetom tohto zasadnutia.
 
Urýchlenie udržateľnej, strategickej inovačnej spolupráce v rámci makroregiónov EÚ: Diskutovalo sa o tom, ako sú nové nástroje EÚ na podporu spolupráce v oblasti inovácií v súlade s potrebami makroregiónov, ako aj s existujúcimi faktormi a výzvami.
 
Program dunajského regiónu – nové zručnosti pre budúce pracovné miesta a energetickú transformáciu: Predmetom tohto zasadnutia bola prezentácia Interreg Programu dunajského regiónu a jeho priorít a cieľov na obdobie 2021-2027.
 
Trvalo udržateľná spolupráca medzi makroregiónmi - Pridaná hodnota MRS: Predmetom diskusií bola spolupráca medzi jednotlivými makroregionálnymi stratégiami.
 
Príspevok regionálnych inovačných údolí k súdržnej EÚ prostredníctvom financovania a zdieľaných znalostí: Predmetom zasadnutia bola diskusia o financovaní inovačných aktivít v regiónoch MRS.
 
Riešenie energetickej krízy v doprave – inteligentné riešenia od MRS pre spoločný politický dialóg: Doprava je vzhľadom na jej podiel na spotrebe energie a vysokou závislosťou od fosílnych palív oblasťou vyžadujúcou značnú pozornosť. Týmto otázkam bola venovaná aj diskusia na tomto zasadnutí.
 
Rozvoj odolných hodnotových reťazcov a ich vplyv na udržateľné zásobovanie energiou a jej potenciál úspor: Diskusia bola zameraná na otázky diverzifikácie dodávateľských vzťahov, obehového hospodárstva, recyklovania živín a podobne.
 
Súčasťou týždňa MRS bolo aj stretnutie na vysokej úrovni pre makroregionálne stratégie za účasti národných koordinátorov všetkých krajín zúčastňujúcich sa na MRS. Hlavnou témou bola prezentácia 4. správy Európskej komisie o implementácii MRS EÚ, ktorá zohľadnila veľké výzvy, vrátane pandémie COVID-19 a vojny na Ukrajine.
 
Počas druhej časti stretnutia 4 predsedníctva MRS diskutovali o spôsoboch, ako zvýšiť vzťah zúčastnených krajín k MRS a ďalej poveriť kľúčových hráčov MRS jasnými mandátmi, efektívnou rozhodovacou schopnosťou a jasnou víziou toho, ako ich oblasti práce môžu prispieť k širšiemu politickému kontextu a zároveň zabezpečiť stabilné prostredie s prístupom k potrebným zdrojom, technickým kapacitám a zručnostiam.
 
Slovinské predsedníctvo dunajskej stratégie poukázalo na to, že zodpovednosť všetkých zúčastnených krajín v EUSDR je nevyhnutným predpokladom na naplnenie sloganu stratégie „K prosperite cez rozmanitosť“.
 
Ďalšie informácie o podujatí, vrátane záznamov z jednotlivých segmentov podujatia, možno nájsť na https://eumrsweek.regio-events.eu/.