Ukrajina bude ako prvý nečlenský štát EÚ predsedať Stratégii EÚ pre Dunajskú oblasť (EUSDR) v roku 2022

  • 05.03.2021

17. februára 2021 prijali zúčastnené štáty EUSDR jednomyseľné rozhodnutie a schválili predsedníctvo Ukrajiny v Stratégii EÚ pre dunajský región. Ukrajina tak ako prvá krajina mimo EÚ prevezme predsednícku štafetu, a to od novembra 2021 do novembra 2022.

Dunajský región čelí podobne ako iné makro regióny EÚ problémom siahajúcim ďaleko za hranice. Ide predovšetkým o znečistenie, zmenu podnebia, nezamestnanosť alebo nedostatok  dopravného a komunikačného prepojenia, ktoré ovplyvňujú  životy viac ako 115 miliónov ľudí.

Krajiny v povodí Dunaja sa preto spojili, vytvorili stratégiu Európskej únie pre dunajský región (EUSDR) a určili si spoločné potreby, výzvy a príležitosti, ktoré možno v plnej miere naplniť iba  spoluprácou a  podporou regionálnej súdržnosti.
„Dunajská stratégia spája partnerov z krajín EÚ aj mimo nej. Ľudia na Slovensku majú  vlastnú skúsenosť, ako je úzka spolupráca krajín mimo EÚ a členských štátov únie potrebná a prínosná. Preto plne podporujeme úsilie našich partnerov z mimo EÚ úzko s nami spolupracovať v rámci dunajskej stratégie.  Slovenské predsedníctvo v EUSDR sa sústredí  na zapojenie krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, do aktivít dunajskej stratégie,  pretože spolupráca v mnohých oblastiach je predpokladom budovania stabilnej a prosperujúcej Európy. Chcela by som ubezpečiť  ukrajinských partnerov, že môžu počas predsedníctva v roku 2022 počítať s našou pomocou,“ uviedla vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, Veronika Remišová.

Ukrajina sa stane prvým nečlenským štátom EÚ, ktorý bude predsedať dunajskej makroregionálnej stratégii. Ako predsednícka krajina EUSDR sa zároveň zaväzuje zdieľať iniciatívy krajín, ktoré EUSDR už predsedali, a prijať všetky potrebné opatrenia na dosiahnutie hmatateľných výsledkov najmä pri implementácii revidovaného akčného plánu z roku 2020.

„Predsedanie dunajskej stratégii je pre Ukrajinu veľkou zodpovednosťou a príležitosťou poučiť sa zo skúseností iných krajín v regióne. Každá spoločná platforma s EÚ urýchľuje cestu Ukrajiny smerom k európskej integrácii, najmä pokiaľ ide o spoluprácu v rámci jedného z najväčších regiónov v strednej Európe“ uviedol Oleksij Černyšov, minister pre rozvoj spoločenstiev a území Ukrajiny.

EUSDR združuje deväť členských štátov EÚ (Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Nemecko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko) a päť krajín, ktoré nie sú členmi EÚ (Bosna a Hercegovina, Moldavsko, Čierna Hora, Srbsko a Ukrajina).

Na základe princípu rotácie sa predsedníctva EUSDR ujíma na jeden rok štát EUSDR. Úlohou predsedníctva je proaktívne vykonávať koordináciu medzi národnými záujmami (národní koordinátori) a tematickými prioritami (koordinátori prioritných oblastí) a je podporované Bodom dunajskej stratégie. V úzkej spolupráci s Európskou komisiou (DG REGIO) sa EUSDR snaží podporovať zaangažovanosť zúčastnených štátov, podporuje spoločné rozhodovanie a úzku spoluprácu.
Predsedníctvo Ukrajiny je prirodzeným výsledkom po tom, čo krajina prijala dôležité opatrenia na vnútroštátnej úrovni s cieľom zintenzívniť svoju účasť na stratégii pre dunajský región posilnením vnútorného riadenia EUSDR a vytvorením inštitucionálnej platformy na jej účinné vykonávanie.

 

Photo By Lipatova Maryna via Shutterstock