Vyhlásenie výzvy v rámci nástroja Seed Money Facility

  • 16.10.2017

Dunajský nadnárodný program vyhlásil výzvu na predkladanie projektov v rámci finančného nástroja Seed Money Facility. Žiadosti je možné predkladať prostredníctvom elektronického systému eMS do 7. decembra 2017. Finančný nástroj Seed Money Facility je príležitosťou na financovanie, ktorú poskytuje Dunajský nadnárodný program na podporu prípravy projektov v súlade s 12 prioritnými oblasťami dunajskej stratégie. S podporou Seed MoneyFacility môžu byť projekty pripravované na ďalšie zdroje financovania bez ohľadu na finančný nástroj, resp. program. Čiže môže byť financovaná príprava projektov, ktoré budú neskôr podporené napr. z hlavných národných, cezhraničných alebo nadnárodných programov ako aj ďalších nástrojov. V rámci tejto výzvy sa uplatňuje princíp Vedúceho partnera. Podmienkou je, aby vytvorené partnerstvo pozostávalo z partnerov z aspoň dvoch krajín, pričom počet partnerov projektu je v rozmedzí 2 až 5. Môžu byť podporené najviac tri projekty za každú prioritnú oblasť dunajskej stratégie a na prípravu jedného projektu bude možné využiť najviac 50 tis. eur. Podmienkou úspešného projektu je vydanie deklarácie zo strany koordinátorov jednotlivých prioritných oblastí o tom, že projekt je v súlade s dunajskou stratégiou. Bližšie informácie o výzve a potrebné formuláre sú zverejnené tu http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/seed-money-facility-call