Vyhodnotenie výzvy Seed Money Facility

  • 28.08.2018

V prvej výzve vyhlásenej v rámci nástroja Seed Money Facility bolo zo 65 predložených projektových žiadostí celkovo schválených 19. Keďže projekty boli Monitorovacím výborom odporúčané na schválenie s podmienkou, definitívne schválenie sa očakáva v septembri 2018. V schválených projektoch sú zastúpené aj subjekty zo SR. V projekte s názvom Driven by Danube vystupuje Centrum vedecko-technických informácií SR v pozícii vedúceho partnera. Ďalšie dva slovenské subjekty, Žilinská univerzita a Slovenská technická univerzita, sú v schválených projektoch zastúpené ako projektoví partneri.
 
Seed Money Facility je finančný nástroj na podporu prípravy strategických nadnárodných projektov v rámci priorít dunajskej stratégie. Takéto projekty môžu byť následne v realizačnej fáze financované z rôznych programov a nástrojov, napr. z cezhraničných a národných programov, ako aj súkromných a iných zdrojov. Prvá výzva bola otvorená v dňoch 2. októbra až  7. decembra 2017 a požadovaná suma všetkých projektových žiadostí v objeme takmer 3 milióny eur  zo zdrojov EÚ takmer trojnásobne prevyšuje finančnú alokáciu výzvy.