Začiatok nového roka patril prvému riadnemu stretnutiu národných koordinátorov

  • 13.01.2021

V rámci slovenského predsedníctva sme na začiatku nového roka, 13. januára 2021, zorganizovali prvé riadne online stretnutie národných koordinátorov. Konalo sa len pár týždňov po tom, ako sme na neoficiálnom stretnutí, 27. novembra 2020, predstavili naše priority a program dunajskej stratégie na najbližší rok.

Počas stretnutia národných koordinátorov sme jednotlivým členom predstavili aktuálne témy, ku ktorým určite patrí implementácia stratégie, a to najmä zvýšenie kvality riadenia stratégie a zapracovanie jej cieľov do európskych štrukturálnych a investičných fondov, ale aj budúcnosť podpory stratégie zo strany Dunajského nadnárodného programu.

Michal Blaško, národný koordinátor pre slovenské predsedníctvo, otvoril otázku výberu budúcej predsedníckej krajiny. Záujem o tento post v roku 2022 prejavila Ukrajina, v ktorej v súčasnosti prebieha proces schvaľovania zo strany ukrajinskej vlády.

Veľkou témou bola aj otázka zapracovania cieľov dunajskej stratégie do partnerských dohôd a operačných programov pre nové programové obdobie  2021-2027 (tzv. embedding). Národní koordinátori boli informovaní o aktualizovanom harmonograme podujatí slovenského predsedníctva, ktoré sú zamerané práve na tento účel. (Medzi ne určite patrí stretnutie pracovnej skupiny pre embedding, ktoré sa konalo 22. januára 2021 a stretnutie siete riadiacich orgánov ERDF a KF  ohlásené na 29. januára 2021).

Zástupca Danube Strategy Point (DSP), Robert Lichtner, informoval o súčasnom stave skríningu možností finančných nástrojov, ktoré je možné využiť v partnerských krajinách pre embedding. Národní koordinátori jednotlivých krajín zas informovali o svojich domovských aktivitách cielených na efektívny a účinný embedding. 
Zástupca Európskej komisie, Johan Magnusson, predstavil pripravovaný Týždeň makroregionálnych stratégií (MRS), ktorý sa má konať prvý marcový týždeň tohto roka. Podujatie bude zamerané na vplyv koronavírusu na MRS, ale i na dialóg mládeže a občianskej spoločnosti a na embedding.

Zástupca Maďarska, Viktor Oroszi, prezentoval myšlienku aktualizovať cestovné mapy prioritných oblastí dunajskej stratégie. Práve tieto mapy považuje za dôležité pre správnu podporu monitorovania embeddingu a celkového monitorovania samotnej stratégie. Téma si získala podporu a bude predmetom spolupráce Maďarska a DSP, ktoré vypracujú návrh ďalších krokov v oblasti aktualizácie cestovných máp.

Dobrú správu, v podobe pokračovania podpory stratégie zo strany Dunajského národného programu, priniesla na stretnutie koordinátorov aj Simona Ene, šéfka spoločného sekretariátu programu. Ako sama uviedla počíta sa s podporou riadenia stratégie, vrátane sekretariátu stratégie (DSP) a ako aj podpory koordinátorov prioritných oblastí a podpory prípravy projektov relevantných z pohľadu dunajskej stratégie.