Zhrnutie 4. výročného fóra Stratégie EÚ pre dunajský región, 29. – 30. októbra 2015, Ulm, Nemecko

V dňoch 29. – 30. októbra 2015 sa v nemeckom Ulme uskutočnilo 4. výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región (ďalej „dunajská stratégia“). Výročné fórum zorganizovala Európska komisia, predsedajúca krajina Bádensko-Württembersko a mesto Ulm. Jeho úlohou bolo zhodnotiť dosiahnuté výsledky za uplynulý rok počas predsedníctva Bádenska-Würtenberska a identifikovať úlohy pre nadchádzajúce obdobie, v ktorom bude dunajskej stratégii predsedať Slovensko.

Slovensko okrem delegácií ÚV SR, MZVaEZ SR, reprezentovali aj koordinátori prioritných oblastí z MŠVVaŠ SR , MŽP SR, predstavitelia samosprávy, regiónov, podnikateľského sektora a neziskových organizácií. Účasť za Slovenskú republiku bola po prvýkrát primeraná vážnosti akcie a potvrdila vzrastajúci záujem o dunajskú stratégiu v súvislosti s nadchádzajúcim predsedníctvom SR.

Pod názvom „Inteligentná, sociálna, udržateľná – Inovácia pre dunajský región“ bol na tohtoročnom fóre kladený dôraz predovšetkým na oblasť inovácií, odborné školenie a duálne vzdelávanie, podnikanie a občiansku spoločnosť ako kľúčové faktory pre udržateľný a integračný rast dunajského regiónu. Jednotlivé tematické stretnutia, panelové diskusie a workshopy poskytli účastníkom fóra možnosť zhodnotiť dosiahnuté úspechy, prediskutovať komplexné mechanizmy, ktoré je potrebné spojiť na politickej, projektovej a finančnej úrovni s cieľom profitovať z potenciálu makroregionálnej stratégie. Program fóra bol rozdelený do štyroch plenárnych zasadnutí venovaných zastupiteľskej úrovni, regionálnej spolupráci, vzdelávaniu, pracovnej mobilite a desiatok pracovných skupín.

Tohtoročného fóra Stratégie EÚ pre dunajský región v Ulme sa zúčastnili okrem popredných predstaviteľov 14 krajín (deväť členských štátov a päť krajín mimo EÚ) ajpredstavitelia Európskej komisie – komisárka pre regionálnu politiku Corina Creţuová a komisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Günther Oettinger, spolková ministerka práce a sociálnych vecí Andrea Nahles, ministerský predseda spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko Winfried Kretschmann a minister pre Spolkovú radu, Európu a medzinárodné záležitosti spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko Peter Friedrich. Štvrtého výročného fóra Stratégie EÚ pre dunajský región sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Igor Slobodník, ktorý v záverečnom prejave fóra načrtol priority SR ako predsedníckej krajiny dunajskej stratégie pre najbližšie mesiace.

Napriek skutočnosti, že téma migrácie nepredstavuje prioritnú os Dunajskej stratégie, rezonovala téma aktuálnej migračnej vlny a s ňou spojené problémy vo všetkých vystúpeniach a politických rozhovoroch. Poprední predstavitelia Európskej komisie, ako aj spolkovej a krajinskej vlády v tomto kontexte opakovane apelovali na nevyhnutnosť európskej solidarity, integrácie a zároveň poukázali na potrebu otvorenia perspektív rozširovania EÚ o krajiny  západného Balkánu.

V rámci tematickej sekcie „Zahrnutie makroregionálnych iniciatív do Európskych štrukturálnych a investičných fondov“ p. L.Šimko, riaditeľ odboru prierezových priorít ÚV SR sa venoval najmä systému včlenenia dunajskej stratégie do Partnerskej dohody o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020 v SR. Zdôraznil, v ktorých mainstreamových operačných programoch je včlenená oblasť podpory dunajskej stratégie a zhodnotil, akým spôsobom prispievajú programy Výskum a inovácie 2014-2020 a Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 k napĺňaniu cieľov dunajskej stratégie. Zhrnul, aké nástroje SR využíva na priamu podporu dunajskej stratégie – zriadenie Konzultačnej skupiny dunajskej stratégie, Spoločnej národnej komisie pre programy nadnárodnej spolupráce a makroregionálne stratégie, ktorých členovia sú zároveň zástupcami jednotlivých riadiacich orgánov operačných programov realizovaných v SR. Zdôraznil, že     v SR je centrálna koordinácia fondov EÚ, dunajskej stratégie a zastúpenie národných orgánov programov nadnárodnej spolupráce manažované v rámci jednej administratívnej jednotky Úradu vlády SR.

Bilaterálne rokovanie s primátorom Bratislavy p. Nesrovnalom sa týkalo podpory pri organizácií 5. Výročného fóra dunajskej stratégie v roku 2016 v Bratislave.

Rokovanie s výkonným tajomníkom organizácie ICPDR (Medzinárodná komisia pre ochranu rieky Dunaj) p. Závadským sa týkalo spolupráce medzi SR v rámci predsedníctva dunajskej stratégie a ICPDR, konkrétne v rámci zabezpečenia stretnutia ministrov zodpovedných za oblasť vody v roku 2016, ktoré bude organizovať ICPDR, ako aj konferencie plánovanej MŽP SR v 2. polroku 2016.

Počas výročného fóra sa uskutočnilo aj stretnutie ministrov zodpovedných za európske štrukturálne a investičné fondy. Stretnutie ministrov bolo ukončené Spoločným vyhlásením ministrov – Joint statement of ministers in charge of EU.

Na záver 4. Výročného fóra dunajskej stratégie vystúpil štátny tajomnín MZVaEZ SR Igor Slobodník. V  záverečnom prejave fóra načrtol priority SR ako predsedníckej krajiny dunajskej stratégie pre najbližšie mesiace. Na záver fóra oficiálne prevzal slovenské predsedníctvo.

5. Výročné fórum dunajskej stratégie sa uskutoční v dňoch 3.- 4. novembra 2016 v Bratislave. 18399