Archív aktualít

5. Výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región sa uskutoční v dňoch 3.-4. 11. 2016 v Bratislave. Viac informácií aj možnosť registrácie na http://www.danube-forum-bratislava.eu/
 

Informácia zo stretnutia High level group pre makroregionálne stratégie

Správa z HLG [PDF - 127 kB]


štátna správa - nominanti

V dňoch 23.-24.5.2015 sa v Bratislave v rámci slovenského predsedníctva pre dunajskú stratégiu uskutoční 5. Dunajský finančný dialóg.Podujatie sa koná pod záštitou Národnej banky Slovenska.
 
Dunajský finančný dialóg je jedinečnou príležitosťou pre predkladateľov projektov a finančné inštitúcie diskutovať o zásadných otázkach súvisiacich s financovaním sľubných projektov v podunajskej oblasti. Toto podujatie tiež slúži ako platforma pre rokovanie predkladateľov projektov o ich finančných potrebách s finančnými inštitúciami, ktoré ponúkajú vhodné riešenia.

Tentoraz sa podujatie zameria na predkladateľov súkromných projektov, tzv. start-upov. Začínajúce podniky majú možnosť predstaviť sa tromi spôsobmi:

• prezentovať svoj projekt na zasadnutí pred 200 účastníkmi vrátane investorov, finančníkov, ostatných organizácií a predstaviteľmi dunajskej stratégie. Pre účasť je potrebné zaslať svoj project-fiche do 31. marca 2016 na email: financing-dialogue@metis-vienna.eu;

• prezentovať svoj projektový návrh na informačných tabuliach pri výťahu v NBS;
   
• v rámci „networkingu“ – neformálnych rozhovoroch počas prestávok a spoločnej večere.
 
 
Registrácia prebieha do 22.5.2016 na stránke:
http://www.eventbrite.de/e/5th-danube-financing-dialogue-tickets-18990667598
 

 

Výber externých hodnotiteľov

Národný kontaktný bod oznamuje, že Riadiaci orgán Dunajského nadnárodného programu vyhlásil výberové konanie na zaradenie záujemcov do zoznamu externých hodnotiteľov. Úlohou týchto hodnotiteľov bude posudzovanie kvalitatívnej stránky projektových žiadostí predložených v rámci druhého kola prvej výzvy. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/139
 Závery zo 4. výročného fóra Stratégie EÚ pre dunajský región

Zhrnutie 4. výročného fórum v Ulme

Spoločné vyhlásenie ministrov
 


4. výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región

 
4. výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región, spoločne organizované Európskou komisiou a Bádenskom-Württemberskom a mestom Ulm sa bude konať:
 

29. a 30. októbra 2015
Miesto: Trade Fair Ulm

 
Poznačte si termín konania tejto najdôležitejšej udalosti dunajskej stratégie a prosíme aby ste túto informáciu ďalej posunuli relevantným zainteresovaným účastníkom.
 
Pod hlavičkou “Inteligentná, sociálna, udržateľná – Inovácia pre dunajský región” bude fórum klásť dôraz na témy ako sú inovácie, odborné školenie a duálne vzdelávanie, podnikanie a občianska spoločnosť ako kľúčové faktory pre udržateľný a integračný rast dunajského regiónu.
 
Zainteresovaní účastníci Stratégie EÚ pre dunajský región spolupracujú už viac než štyri roky. Zameraním tohtoročného výročného fóra teda budú najlepšie skúsenosti ako aj komplexnejšie otázky tvorby projektov a financovania.
 
Niekoľko tematických stretnutí dá účastníkom konferencie možnosť bližšie sa pozrieť na komplexné mechanizmy, ktoré je potrebné spojiť na politickej, projektovej a finančnej úrovni aby bolo možné profitovať z potenciálu makroregionálnej stratégie. 
 
Takisto budú na fóre možnosti networkingu a interaktívne ponuky ako workshopy, panelové diskusie a výstavné priestory.
 
Ministerský predseda Bádenska-Würtemberska Winfried Kretschmann pozve účastníkov na večernú recepciu 29. októbra 2015.
 
Ďalšie informácie ako aj inštrukcie na registráciu budú včas zverejnené.
 
Tešíme sa na Vašu účasť v Ulme.
 

Viac informácií na http://www.danube-region.eu/.

 

Aktuálne informácie EK:  

 • Európska rada dňa 24.10.2014 schválila stratégiu Európskej únie pre región Jadranského a
  Iónskeho mora  (EUSAIR) a vyzvala všetkých príslušných aktérov, aby ju bezodkladne vykonávali, ako je to  načrtnuté v záveroch Rady z 29. októbra 2014.
 • V dňoch 26. – 27. júna 2014 organizovala Európska Komisia, Federálne ministerstvo zahraničných vecí Rakúska a Mesto Viedeň 3. Výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región. Výročné fórum je hlavným podujatím Dunajskej stratégie v roku, zahŕňajúcim zainteresovaných partnerov z celého dunajského regiónu. Účelom je stanovenie strategickej orientácie, výmena názorov a skúseností a prediskutovanie zásadných otázok súvisiacich s vyhliadkami a výzvami stratégie.

          Spoločné stanovisko ministrov zahranicných vecí členských štátov a Európskej komisie.

 • Dňa 21. 5. 2014 Európska komisia zverejnila avizovanú správu o riadení makroregionálnych stratégií. Napriek tomu, že dve makroregionálne stratégie, ktoré sa už implementujú (Baltská a Dunajská), prinášajú konkrétne výsledky, v procese implementácie stratégií sa objavili problémy, ktoré si vyžadujú zmeny procesu riadenia.

  Informácia o riadení makroregionálnych stratégií.

 

Stratégia EÚ pre dunajský región (dunajská stratégia)

 
Dunajská stratégia sa začala pripravovať v júni 2009, keď Európska rada formálne požiadala Európsku komisiu, aby do konca roka 2010 pripravila návrh dunajskej stratégie na prehĺbenie spolupráce krajín dunajského regiónu a posilnenie trvalo udržateľného rozvoja a konkurencieschopnosti tejto časti Európy.
 
V priebehu roka 2010 bolo v gescii Európskej komisie zorganizovaných päť tematických konferencií, na ktorých jednotlivé štáty regiónu ako aj niektoré medzinárodné organizácie prezentovali svoje predstavy, priority a ciele. V rámci tejto série konferencií bola zorganizovaná aj spoločná rakúsko-slovenská konferencia (Viedeň, Bratislava, 19.-21. apríla 2010), ktorá bola zameraná na problematiku dopravy a životného prostredia, hodnotená EK ako najúspešnejšia konferencia.
 
Po sérii konferencií zorganizovala Európska komisia konzultácie s členskými štátmi a 8. decembra 2010 predstavila návrh dunajskej stratégie spolu s akčným plánom. Dunajská stratégia bola schválená na zasadnutí Európskej rady 24. júna 2011.
 
Vyššie uvedeným uznesením bol prijatý aj materiál Návrh systému koordinácie a aktualizácie projektových zámerov v prioritných oblastiach dunajskej stratégie, ktorý rieši vzťahy medzi jednotlivými subjektmi zapojenými do implementácie dunajskej stratégie na národnej úrovni ako aj vzťahu k ďalším krajinám a Európskej komisii a stanovuje kritériá pre výber projektov, ktoré budú v rámci dunajskej stratégie implementované.
 
Prioritné oblasti
 
Počas príprav na dunajskej stratégii bolo dohodnuté, že prioritnými oblasťami (priority areas – PA), v rámci ktorých sa budú uskutočňovať konkrétne aktivity, budú:
 
 

 1. Zlepšiť mobilitu a multimodalitu
 2. Podporovať udržateľnejšie zdroje energií
 3. Podporovať kultúru a cestovný ruch, kontakty medzi ľuďmi
 4. Obnoviť a udržať kvalitu vôd
 5. Riadiť riziká v oblasti životného prostredia
 6. Chrániť biodiverzitu, krajinu a kvalitu ovzdušia a pôd
 7. Rozvíjať znalostnú spoločnosť prostredníctvom výskumu, vzdelávania a informačných technológií
 8. Podporovať konkurencieschopnosť podnikov vrátane rozvoja zoskupení
 9. Investovať do ľudí a zručností
 10. Zvýšiť inštitucionálnu kapacitu a spoluprácu
 11. Spolupracovať s cieľom podporiť bezpečnosť a riešiť organizovanú a závažnú trestnú činnosť
 
 
Národný kontaktný bod
 
Pozícia národného kontaktného bodu bola vytvorená na podnet Európskej komisie vo všetkých zainteresovaných členských štátoch dunajského regiónu. Na Slovensku bol po voľbách v roku 2010 určený za národný kontaktný bod pre dunajskú stratégiu Úrad vlády SR.
Technicky ho zabezpečuje odbor prierezových priorít, zaradený na sekcii zahraničnej spolupráce,  personalizovanú funkciu národného koordinátora plní  p.  Stanislav Opiela.
 
Národný kontaktný bod vykonáva svoju funkciu v niekoľkých úrovniach. Vo všeobecnosti ide o orgán koordinujúci a riadiaci  implementácie dunajskej stratégie v danej krajine. V záujme zabezpečenia efektívnej implementácie dunajskej stratégie v Slovenskej republike je poradným orgánom národného kontaktného bodu konzultačné skupina pozostávajúca z členov riadiacich skupín pre jednotlivé prioritné oblasti dunajskej stratégie za Slovenskú republiku.
 
Ešte počas prípravy dunajskej stratégie bol prijatý princíp, že za implementáciu jednotlivých prioritných oblastí budú zodpovedné členské štáty. Výsledkom rokovaní medzi zainteresovanými subjektmi a Európskou komisiou je vymenovanie jednotlivých krajín do funkcií koordinátorov prioritných oblastí. Slovensko bolo určené za koordinátora prioritnej oblasti č. 4 „Obnoviť a udržať kvalitu vôd“ (v spolupráci s Maďarskom) a prioritnej oblasti č. 7 „Rozvíjať znalostnú spoločnosť prostredníctvom výskumu, vzdelávania a informačných technológií“ (v spolupráci so Srbskom). Uznesením vlády SR č. 229/2011 bolo rozhodnuté, že výkon koordinátora prioritnej oblasti č. 4 bude na Slovensku vykonávať Ministerstvo životného prostredia SR a výkon funkcie koordinátora prioritnej oblasti č. 7 Slovenská akadémia vied.
 
Aktivity v prioritných oblastiach, za ktoré je zodpovedná Slovenská republika
 
V novembri 2011 sa v Budapešti uskutočnilo 2. zasadnutie riadiacej skupiny PA4, na ktorom boli schválené kritériá pre označovanie projektov podporujúcich implementáciu dunajskej stratégie a ôsmim navrhovaným projektom podporujúcich implementáciu dunajskej stratégie bol pridelený odporúčajúci list. 17. novembra 2011 sa vo Viedni uskutočnilo stretnutie koordinátorov 2. piliera dunajskej stratégie (prioritné oblasti 4, 5, 6), na ktorom bol dohodnutý spoločný postup pre označovanie projektov (labelling precedure), tento navrhnutý postup bude schvaľovaný na zasadnutiach riadiacich skupín jednotlivých prioritných oblastí. Pre zjednodušenie posudzovania navrhovaných projektov bol navrhnutý spoločný formulár pre projekty (Project Data Sheet). Koordinátor PA4 sa 30. – 31. januára 2012 zúčastnil na druhom stretnutí národných kontaktných bodov a koordinátorov prioritných oblastí v Bukurešti. Z pohľadu zvyšovania povedomia o dunajskej stratégii a činnosti PA4 boli zverejnené informácie na stránke Ministerstva životného prostredia SR (www.enviro.gov.sk) a podrobné informácie na stránke Výskumného ústavu vodného hospodárstva (www.vuvh.sk). Vo Vododohospodárskom spravodajcovi bol zverejnený článok o dunajskej stratégii (číslo 5-6, 2012). Tretie stretnutie PA4 sa 4-5.6. 2012  uskutočnilo   v Bratislave. Cieľom stretnutia je bolo prerokovanie a schválenie míľnikov a časového harmonogramu aktivít PA4 (14 aktivít), príprava správy o pokroku v implementácii dunajskej stratégie. V septembri 2012 sa v Budapešti uskutoční seminár pre odbornú verejnosť dunajského regiónu, ktorý pripravuje PA4 v spolupráci s ostatnými oblasťami 2. piliera (PA5 a PA6).
 
V súčasnosti sa v rámci PA7 vytvára cestovná mapa a jedným z míľnikov v tejto prioritnej oblasti je vytvorenie passportu centier excelentosti SR. Koncom júna v dňoch 26.-27 na zasadnutí vo Viedni, má byť predložená správa o práci riadiacej skupiny ako aj o celkových aktivitách v danej prioritnej oblasti. Je nevyhnutné zvýšiť kredibilitu riadiacich skupín, ktoré potrebujú od kontaktných bodov adekvátnu podporu. Na Slovensku sa v PA 7 začínajú výraznejšie angažovať MŠVVŠ SR a MDRR SR. V septembri 2011 bola vo Viedni založená Dunajská akademická konferencia, ktorej druhé zasadnutie sa uskutočnilo v marci 2012 v Smoleniciach. Konferencia prichádza s iniciatívami projektov, keďže doposiaľ v nich dominovala účasť z univerzít dunajského regiónu. Projektom financovaných z existujúcich grantových schém sa bude udeľovať takzvaný odporúčajúci list, ktorý bude nástrojom relevantnosti projektu pre dunajský región. Európske grantové schémy by ho mali zohľadňovať pri výbere projektov. PA7 ma doposiaľ 21 projektov, ktoré sa uchádzajú o odporúčajúci list. Ďalšou iniciatívou koordinátorov PA7 je vytvorenie “Danube region research innovation fund“, ktorý by mal zastrešovať spoluprácu grantových agentúr jednotlivých krajín, a tieto by mali byť zdrojmi podpory pre projekty PA7. 
 
Aktivity  na úrovni SR
 
Počas uplynulého obdobia sa v rámci dunajskej stratégie uskutočnili najmä nasledujúce aktivity:
 
6. apríla 2011 a 18. mája 2011 sa uskutočnili pracovné zasadnutia členov riadiacich skupín dunajskej stratégie za Slovenskú republiku.
 
30. marca 2011 prijala vláda SR uznesenie č. 229/2011, ktorým schválila aktualizovanú Národnú pozíciu SR k Stratégii EÚ pre dunajský región a návrh jej koordinácie. Týmto uznesením boli určení koordinátori prioritných oblastí za Slovenskú republiku.
 
13. júla 2011 bolo prijaté uznesenie vlády č. 497/2011, ktorým bol prijatý systém koordinácie a aktualizácie projektových zámerov v prioritných oblastiach Stratégie EÚ pre dunajský región.
 
29. novembra 2011 sa uskutočnilo 1.  zasadnutie konzultačnej skupiny národného kontaktného bodu pre dunajskú stratégiu. Na stretnutí boli zhodnotené plnenia relevantných uznesení, systémová podpora koordinátorov prioritných oblastí a dohodnuté ďalšie postupy pri implementácii dunajskej stratégie. 
 
23.-24.4.2012 sa uskutočnil spoločný High Level Group v Berlíne k problematike makrostratégií (EUSBSR, EUSDR). Spoločné rokovanie  HLG EUSDR a EUBSR na federálnom  ministerstve zahraničných vecí Nemecka . Slovenskú republiku zastupoval národný koordinátor p. S. Opiela a za národný kontaktný bod  EUSDR p. L. Šimko Témy boli v rámci obidvoch stratégií identické  (stav procesov, akčné plány, komunikácia, výsledky Dánskeho predsedníctva, ). Osobitá pozornosť sa venovala príprave nového programového obdobia , diskusii o prioritách, previazanosti spoločného strategického rámca (CSF) a makro - stratégií  či teritoriálnych resp. prímorských, detto v partnerských dohodách zabezpečenie nasmerovania  aktivít a akcií pre ciele EUSDR, v súlade so stratégiou EÚ pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast.
Špecificky pre EUSDR bola riešená problematika výjazdu komisára Hahna v rámci dní Dunaja v júni 2012 po krajinách relevantných pre stratégiu, výročné stretnutie ako aj návrh Maďarska na riadiace procedúry v rámci Steering Groups. Špecifická pozornosť  bola venovaná téme koherentnosti v rámci makro- regionálnej spolupráce a to nielen na všeobecnej úrovni ale aj v rámci aplikovania politík v rámci prioritných oblastí(energetika, životné prostredie, kultúra apod.)
 
V dňoch 15. - 16. 5. 2012 sa v Bruseli konala konferencia ministrov z dunajského regiónu na pozvanie krajinského ministra Bádenska-Württemberska P. Friedricha. Konferencia bola zameraná na financovanie a tvorbu projektov v rámci Dunajskej stratégie, predovšetkým s ohľadom na prípravu budúceho programovacieho obdobia 2014 - 2020. SR na podujatí zastupoval generálny riaditeľ Sekcie európskych a globálnych záležitostí MZV D. Štefánek.
 
V rámci oficiálnej časti recepcie vystúpil komisár pre energetiku G. Oettinger. Zdôraznil potrebu dobudovania energetickej infraštruktúry a energetických prepojení medzi krajinami, okrem iného v záujme zvýšenia energetickej bezpečnosti. Pripomenul, že  DS vytvorila pre krajiny v dunajskom regióne príležitosť pre posilnenie a zefektívnenie spolupráce aj v oblasti energetiky, ktorá je jednou z jedenástich prioritných oblastí DS. Generálny riaditeľ DG REGIO W. Deffaa sa zmienil o existujúcich prekážkach pre plavbu na Dunaji, ktoré sú zároveň prekážkami pre splnenie cieľov DS a v tejto súvislosti spomenul pripravované pracovné raňajky ministrov dopravy na pozvanie podpredsedu EK S. Kallasa a komisára pre regionálnu politiku J. Hahna. W. Deffaa sa tiež zmienil o dohode, ktorá sa dosiahla na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti 24. 4. 2012 v rámci diskusie o  legislatívnom balíku pre budúcu Politiku súdržnosti. Dohoda o tom, že členské štáty budú musieť povinne popísať príspevok intervencií plánovaných v budúcich programoch k napĺňaniu cieľov makro-regionálnych stratégií v prípade ich relevantnosti pre potreby územia tak, ako si ich definovali, je vyjadrením podpory pre makro-regionálnu spoluprácu.
 
Dňa 29.5.2012 sa na Úrade vlády SR konalo 2. stretnutie konzultačnej skupiny pre dunajskú stratégiu, ktorého cieľom bolo informovať o súčasnom stave implementácie dunajskej stratégie, rezonujúce problémy na strane SR, ako aj prerokovať prípravu návštevy komisára Johannesa Hahna  v rámci tzv. Eurotripu za účelom podpory EUSDR v Bratislave, ktorá sa uskutoční 28. júna 2012.
 
Dňa 20. 6. 2012 sa v Bruseli, v Európskom Parlamente, uskutočnila konferencia, ktorej cieľom bolo predstaviť model pre trh s plynom v dunajskom regióne. Model bol vypracovaný Regionálnym centrom pre výskum energetickej politiky (Regional Centre for Energy Policy Research - REKK) v Budapešti na základe poverenia vyplývajúceho z realizácie Dunajskej stratégie. Konferenciu zo strany EP zorganizovali členovia EP p. Gyürk a p. Jordan. Hlavnou časťou konferencie bola prezentácia p. Kaderjáka z REKK, ktorá predstavil model pre trh s plynom v dunajskom regióne. Model slúži na hodnotenie projektov v oblasti plynárenstva, okrem fyzickej infraštruktúry sa sústredí aj na trhové implikácie a v budúcnosti by mohol napomôcť k racionalizácii politických rozhodnutí, vrátane rozhodnutí o budúcich projektoch spoločného záujmu EÚ. Poslednou časťou konferencie bola panelová diskusia, v rámci ktorej zarezonovala kritika zo strany KOM (A. Vinois hovoril o sebectve ČŠ pri realizácii infraštruktúrnych projektov) ohľadne postupu HU strany pri realizácii prepojenia plynárenských sietí HU a SK. Zo strany ACER, ENTSO-G a KOM zazneli k modelu sčasti skeptické vyjadrenia, KOM však povedala, že o využití modelu - ako jedného zo zdroja výstupov pri tvorbe nových návrhov - je pripravená diskutovať.

18. júla 2012 sa vo Viedni uskutočnilo pracovné trilaterálne stretnutie k Dunajskej stratégii, na ktoré bol pozvaný ŠTAT MZV SR P. Javorčík a národný koordinátor pre DS za HU Balázs Medgyesy. Cieľom stretnutia bolo nadviazať na predchádzajúce stretnutia v podobnom formáte (posledné 1. júna 2011, predtým 13. decembra 2010 a 19. marca 2010);

5. septembra 2012 sa uskutočnila podstatná zmena v koordinácii, keď sa na základe uznesenia vlády SR č. 452/2012 novým koordinátorom pre PA7 za SR stalo MŠVVaŠ SR (namiesto SAV). Pre výkon funkcie koordinátora PA 7 „Znalostná spoločnosť (rozvíjať znalostnú spoločnosť prostredníctvom výskumu, vzdelávania a informačných technológií)“ si MŠVVaŠ SR zriadilo svoj poradný orgán „Národnú riadiacu komisiu“;

22. októbra 2012 sa v St. Pöltene uskutočnilo neformálne stretnutie ministrov zahraničných vecí Stratégie EÚ pre Dunajský región. Na stretnutí sa za slovenskú stranu zúčastnil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák. Ministri zahraničných vecí podunajských krajín prediskutovali aktuálne otázky implementácie DS, zefektívnenie jej plánovania na národnej úrovni. Výstupom neformálneho stretnutia bolo spoločné vyhlásenie, ktoré konštatovalo súčasný stav implementácie DS a stanovilo ďalšie ciele pre nasledujúce fázy implementácie.

27. - 28. novembra 2012 sa v nemeckom Regensburgu uskutočnilo Výročné fórum Dunajskej stratégie. Stretnutia sa zúčastnil riaditeľ OPP Ladislav Šimko; Na fóre sa zúčastnili o.i. nemecká kancelárka Angela Merkelová, komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn, bavorský krajinský premiér, ministri zahraničných vecí Rumunska, Maďarska, delegácia zo SR na čele so štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR p. Chudobom. Základnou ideou bolo zameranie ideí DS k výsledkom. Konalo sa mnoho workshopov. Z vystúpenia p. Merkelovej je zjavné, že Nemecko má záujem na posilnenie makro-regionálnych politík v záujme konzistentnej a úspešnej Európy.

dňa 28. novembra 2012 bol uznesením vlády SR č. 657/2012 schválený Návrh základných princípov na prípravu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na programové obdobie 2014 – 2020, kde je bod 6.3. venovaný nadnárodnej spolupráci a DS bude potrebné explicitne zadokumentovať do návrhu programov, vzhľadom na povinnosť obligatórneho príspevku k relevantným makrostratégiam v rámci partnerskej dohody podľa návrhu všeobecného  nariadenia.

6. decembra 2012 sa uskutočnilo zasadnutie konzultačnej skupiny národného kontaktného bodu pre dunajskú stratégiu. Na stretnutí boli poskytnuté najnovšie aktuality v implementácii dunajskej stratégie z pohľadu koordinátora DS, bol prezentovaný Pozičný dokument z pohľadu dunajskej stratégie, boli podané výstupy z výročného fóra dunajskej stratégie (stretnutie v Regensburgu 27.-28. novembra 2012). Jednotlivé riadiace skupiny podali informácii o svojej činnosti za obdobie od posledného stretnutia konzultačnej skupiny (máj 2012), prebehla diskusia ku konsolidácii členstva v konzultačnej skupine pre DS, bol schválený návrh na pravidelné štvrťročné predkladanie informácií o činnosti riadiacich skupín zástupcami SR v riadiacich skupinách národnému koordinátorovi, a dohodnuté ďalšie postupy pri implementácii dunajskej stratégie v roku 2013, najmä s pohľadom na prípravu nového programového obdobia 2014-2020.

18836