Stratégia EÚ pre dunajský región

Aktuality

Pod vlajkou slovenského predsedníctva sme zorganizovali prvé stretnutie národných koordinátorov a koordinátorov prioritných oblastí

Vicepremiérka Veronika Remišová otvorila úvodné, neformálne stretnutie národných koordinátorov a koordinátorov prioritných oblastí dunajskej stratégie, ktoré sa konalo 27. novembra online formou. Približne 70 účastníkom sme predstavili priority a program dunajskej stratégie na najbližší rok.   ...
02.12.2020

Zákazka "Zabezpečenie výroby a distribúcie 28 video príspevkov na sociálne siete pre potreby propagácie Dunajského nadnárodného programu a programu Stredná Európa"

Výzva na predkladanie ponúk Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu diela Príloha č. 2a –Typy video príspevkov Príloha č. 2b – Rešerš Dunajského nadnárodného programu Príloha č. 2c –Rešerš programu Stredná Európa
06.11.2020

Slovenská republika opäť povedie Stratégiu EÚ pre dunajský región

Slovenská republika sa stane predsedajúcou krajinou Stratégie EÚ pre dunajský región (dunajská stratégia). Svojho predsedníctva sa ujme od 1. novembra 2020 do 31. októbra 2021. Tejto náročnej odbornej, ale aj politickej úlohy sa Slovensko iniciatívne chopilo už druhýkrát, čím si vyslúžilo uznanie...
01.11.2020V rámci regionálnej politiky EÚ v posledných rokoch vzrastá význam makroregionálnych stratégií.  V Európe boli vytvorené 4 makroregionálne stratégie spájajúce rozsiahle územia naprieč hranicami jednotlivých krajín: Dunajská stratégia, Baltská stratégia, Adriaticko-Iónska stratégia a Alpská stratégia.
 
Makroregionálna stratégia je integrovaný rámec (schválený Európskou Radou), ktorý môže byť podporovaný aj európskymi štrukturálnymi a investičnými fondami na riešenie spoločných výziev, ktorým čelí vymedzená geografická oblasť  členských štátov a tretích krajín, ktorá týmto profituje z posilnenej spolupráce, čo prispieva k dosiahnutiu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Makroregionálne stratégie sa skôr snažia vytvoriť synergie a koordináciu medzi existujúcimi politikami, nástrojmi financovania a iniciatívami, ktoré sa uskutočňujú v danom makroregióne.
Makroregionálna stratégia nie je nástrojom financovania.
 
Slovenská republika je zapojená do Stratégie EÚ pre dunajský región. Dunajský región, ako aj samotná rieka Dunaj, predstavujú v rámci Európskej únie do značnej miery osobitný fenomén. Ide o región, ktorý spája „staré“ členské štáty EÚ, ako aj štáty, ktoré len nedávno prešli cestou ekonomickej a spoločenskej transformácie a členmi EÚ sa stali len pred pár rokmi.

Dunajská stratégia by mala podporovať spoločnú zodpovednosť krajín dunajského regiónu za ekonomický a spoločenský rozvoj krajín regiónu, jeho prírodné a kultúrne dedičstvo. Koordinovaný prístup k spoločným problémom umožní ich efektívnejšie a nákladovo výhodnejšie riešenie a dovolí naplno využiť nebývalý potenciál dunajského regiónu.

Hoci väčšina krajín dunajského regiónu je členom Európskej únie a aj vypracovanie samotnej dunajskej stratégie iniciovala Európska rada a koordinuje ho Európska komisia, zapojenie sa nečlenských štátov regiónu do aktivít a úloh spojených s prípravou a implementáciou dunajskej stratégie prinesie významné rozvojové impulzy pre tieto štáty, ale aj pre štáty Európskej únie.
 
Dunajská stratégia posilňuje záväzky vyplývajúce zo stratégie Európa 2020 smerom k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu. V rámci tejto stratégie príslušné krajiny riešia kľúčové otázky v témach, akými sú  mobilita, energetika, biodiverzita, sociálno-ekonomický rozvoj alebo bezpečnosť. Stratégia nie je finančným nástrojom, ale je určená na posilnenie užšej spolupráce v rámci daného územia. Kľúčovým prvkom dunajskej stratégie je koordinácia prostredníctvom podpory zvyšovania úrovne a kvality sieťových aktivít, posilnenia existujúcej regionálnej a medziregionálnej spolupráce, ale aj podpory novej spolupráce.

5945