Stratégia EÚ pre dunajský región

Aktuality

Cluster Collaboration Laboratory (C2Lab) na Výročnom fóre Stratégie EÚ pre dunajský región

MÁTE DOBRÝ NÁPAD NA KVALITNÝ PROJEKT? CHCELI BY STE NADVIAZAŤ KONTAKTY A SPOZNAŤ NOVÝCH POTENCIÁLNYCH PARTNEROV PRE SPOLUPRÁCU Z DUNAJSKÉHO REGIÓNU? Cluster Collaboration Laboratory (C2Lab) tým správnym miestom pre vás! Ide o interaktívny workshop priamo zameraný na networking, spoznáv...
07.09.2023

Týždeň makroregionálnych stratégií EÚ 2023

V dňoch 24.-28. apríla 2023 sa už po štvrtý krát uskutočnil Týždeň makroregionálnych stratégií EÚ v hybridnom formáte v Bruseli pod heslom Transformáciou k prosperite.   Od pondelka do stredy (24.-26. apríla 2023) sa konalo celkovo deväť stretnutí zainteresovaných strán (stakeholder sessions): ...
20.06.2023

Stretnutie národných koordinátorov dunajskej stratégie v slovinskom Brde pri Kranju v máji 2023

Ďalšie stretnutie národných koordinátorov dunajskej stratégie za slovinského predsedníctva sa uskutočnilo 16. mája 2023 v Brde pri Kranju. Témami rokovania, na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia MIRRI SR, boli: Informácia o súčasných aktivitách a plánovaných podujatiach plánovaných do konc...
20.06.2023V rámci regionálnej politiky EÚ v posledných rokoch vzrastá význam makroregionálnych stratégií.  V Európe boli vytvorené 4 makroregionálne stratégie spájajúce rozsiahle územia naprieč hranicami jednotlivých krajín: Dunajská stratégia, Baltská stratégia, Adriaticko-Iónska stratégia a Alpská stratégia.
 
Makroregionálna stratégia je integrovaný rámec (schválený Európskou Radou), ktorý môže byť podporovaný aj európskymi štrukturálnymi a investičnými fondami na riešenie spoločných výziev, ktorým čelí vymedzená geografická oblasť  členských štátov a tretích krajín, ktorá týmto profituje z posilnenej spolupráce, čo prispieva k dosiahnutiu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Makroregionálne stratégie sa skôr snažia vytvoriť synergie a koordináciu medzi existujúcimi politikami, nástrojmi financovania a iniciatívami, ktoré sa uskutočňujú v danom makroregióne.
Makroregionálna stratégia nie je nástrojom financovania.
 
Slovenská republika je zapojená do Stratégie EÚ pre dunajský región. Dunajský región, ako aj samotná rieka Dunaj, predstavujú v rámci Európskej únie do značnej miery osobitný fenomén. Ide o región, ktorý spája „staré“ členské štáty EÚ, ako aj štáty, ktoré len nedávno prešli cestou ekonomickej a spoločenskej transformácie a členmi EÚ sa stali len pred pár rokmi.

Dunajská stratégia by mala podporovať spoločnú zodpovednosť krajín dunajského regiónu za ekonomický a spoločenský rozvoj krajín regiónu, jeho prírodné a kultúrne dedičstvo. Koordinovaný prístup k spoločným problémom umožní ich efektívnejšie a nákladovo výhodnejšie riešenie a dovolí naplno využiť nebývalý potenciál dunajského regiónu.

Hoci väčšina krajín dunajského regiónu je členom Európskej únie a aj vypracovanie samotnej dunajskej stratégie iniciovala Európska rada a koordinuje ho Európska komisia, zapojenie sa nečlenských štátov regiónu do aktivít a úloh spojených s prípravou a implementáciou dunajskej stratégie prinesie významné rozvojové impulzy pre tieto štáty, ale aj pre štáty Európskej únie.
 
Dunajská stratégia posilňuje záväzky vyplývajúce zo stratégie Európa 2020 smerom k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu. V rámci tejto stratégie príslušné krajiny riešia kľúčové otázky v témach, akými sú  mobilita, energetika, biodiverzita, sociálno-ekonomický rozvoj alebo bezpečnosť. Stratégia nie je finančným nástrojom, ale je určená na posilnenie užšej spolupráce v rámci daného územia. Kľúčovým prvkom dunajskej stratégie je koordinácia prostredníctvom podpory zvyšovania úrovne a kvality sieťových aktivít, posilnenia existujúcej regionálnej a medziregionálnej spolupráce, ale aj podpory novej spolupráce.

5945