Stratégia EÚ pre dunajský región

Aktuality

Druhý ročník úspešného „EMBEDDING WEEK“ v rámci Stratégie EÚ pre dunajský región už budúci týždeň

Podujatie nadväzuje na svoj úspešný prvý ročník, ktorý sa konal v júli 2022. Druhý ročník sa uskutoční už budúci týždeň, od 12. do 16. júna 2023! Všetky zainteresované strany, ktoré sa zaujímajú o túto tému, sú srdečne pozvané, aby sa zúčastnili na sérii piatich tematických online seminárov...
08.06.2023

11 Annual Forum of the EUSDR - Invitation

Vážení hostia,   Je nám potešením pozvať Vás na 11. výročné fórum stratégie EÚ pre dunajský región. Podujatie sa uskutoční 19. – 20. októbra 2022 v Košiciach, v Kulturparku, Kukučínova 2.   PROGRAM A ODKAZ NA REGISTRÁCIU   11. výročnému fóru stratégie EÚ pre dunajský región bude predchádzať...
11.10.2022

Výzva na predkladanie ponúk „Zabezpečenie služieb prenájmu priestorov, cateringu a organizačného a technického zabezpečenia konferencie - 11. výročné fórum dunajskej stratégie“

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 527,94 kB) Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky (XLSX, 47,08 kB) Príloha č. 2 - Preberací protokol (DOCX, 17,83 kB) Príloha č. 3 - Protikorupčná doložka (DOCX, 18,76 kB) Príloha č. 4  - Zoznam subdodávateľov (DOCX, 17,06 kB) Zmluva o pos...
28.09.2022V rámci regionálnej politiky EÚ v posledných rokoch vzrastá význam makroregionálnych stratégií.  V Európe boli vytvorené 4 makroregionálne stratégie spájajúce rozsiahle územia naprieč hranicami jednotlivých krajín: Dunajská stratégia, Baltská stratégia, Adriaticko-Iónska stratégia a Alpská stratégia.
 
Makroregionálna stratégia je integrovaný rámec (schválený Európskou Radou), ktorý môže byť podporovaný aj európskymi štrukturálnymi a investičnými fondami na riešenie spoločných výziev, ktorým čelí vymedzená geografická oblasť  členských štátov a tretích krajín, ktorá týmto profituje z posilnenej spolupráce, čo prispieva k dosiahnutiu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Makroregionálne stratégie sa skôr snažia vytvoriť synergie a koordináciu medzi existujúcimi politikami, nástrojmi financovania a iniciatívami, ktoré sa uskutočňujú v danom makroregióne.
Makroregionálna stratégia nie je nástrojom financovania.
 
Slovenská republika je zapojená do Stratégie EÚ pre dunajský región. Dunajský región, ako aj samotná rieka Dunaj, predstavujú v rámci Európskej únie do značnej miery osobitný fenomén. Ide o región, ktorý spája „staré“ členské štáty EÚ, ako aj štáty, ktoré len nedávno prešli cestou ekonomickej a spoločenskej transformácie a členmi EÚ sa stali len pred pár rokmi.

Dunajská stratégia by mala podporovať spoločnú zodpovednosť krajín dunajského regiónu za ekonomický a spoločenský rozvoj krajín regiónu, jeho prírodné a kultúrne dedičstvo. Koordinovaný prístup k spoločným problémom umožní ich efektívnejšie a nákladovo výhodnejšie riešenie a dovolí naplno využiť nebývalý potenciál dunajského regiónu.

Hoci väčšina krajín dunajského regiónu je členom Európskej únie a aj vypracovanie samotnej dunajskej stratégie iniciovala Európska rada a koordinuje ho Európska komisia, zapojenie sa nečlenských štátov regiónu do aktivít a úloh spojených s prípravou a implementáciou dunajskej stratégie prinesie významné rozvojové impulzy pre tieto štáty, ale aj pre štáty Európskej únie.
 
Dunajská stratégia posilňuje záväzky vyplývajúce zo stratégie Európa 2020 smerom k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu. V rámci tejto stratégie príslušné krajiny riešia kľúčové otázky v témach, akými sú  mobilita, energetika, biodiverzita, sociálno-ekonomický rozvoj alebo bezpečnosť. Stratégia nie je finančným nástrojom, ale je určená na posilnenie užšej spolupráce v rámci daného územia. Kľúčovým prvkom dunajskej stratégie je koordinácia prostredníctvom podpory zvyšovania úrovne a kvality sieťových aktivít, posilnenia existujúcej regionálnej a medziregionálnej spolupráce, ale aj podpory novej spolupráce.

5945