Stratégia EÚ pre dunajský región

Aktuality

Krajiny dunajského regiónu pomáhajú Ukrajine pri prevzatí štafety v predsedníctve Stratégie EÚ pre dunajský región (EUSDR)

Slovenské predsedníctvo EUSDR spolu s Bodom dunajskej stratégie, DG REGIO a bývalým chorvátskym predsedníctvom EUSDR zorganizovali tri stretnutia zamerané na podporu tímu ukrajinského národného koordinátora pri príprave budúceho ukrajinského predsedníctva EUSDR, ktoré sa začne v novembri tohto ro...
27.04.2021

Ukrajina bude ako prvý nečlenský štát EÚ predsedať Stratégii EÚ pre Dunajskú oblasť (EUSDR) v roku 2022

17. februára 2021 prijali zúčastnené štáty EUSDR jednomyseľné rozhodnutie a schválili predsedníctvo Ukrajiny v Stratégii EÚ pre dunajský región. Ukrajina tak ako prvá krajina mimo EÚ prevezme predsednícku štafetu, a to od novembra 2021 do novembra 2022. Dunajský región čelí podobne ako iné mak...
05.03.2021

Téma embeddingu má samostatnú pracovnú skupinu

Po dlhšej pauze, vyvolanej najmä pandémiou COVID-19, sa 22. januára 2021 konalo v poradí už tretie online stretnutie pracovnej skupiny dunajskej stratégie pre zapracovanie cieľov stratégie do európskych štrukturálnych a investičných fondov (EMB-DR Task Force). Johan Magnusson, zástupca Európsk...
22.01.2021V rámci regionálnej politiky EÚ v posledných rokoch vzrastá význam makroregionálnych stratégií.  V Európe boli vytvorené 4 makroregionálne stratégie spájajúce rozsiahle územia naprieč hranicami jednotlivých krajín: Dunajská stratégia, Baltská stratégia, Adriaticko-Iónska stratégia a Alpská stratégia.
 
Makroregionálna stratégia je integrovaný rámec (schválený Európskou Radou), ktorý môže byť podporovaný aj európskymi štrukturálnymi a investičnými fondami na riešenie spoločných výziev, ktorým čelí vymedzená geografická oblasť  členských štátov a tretích krajín, ktorá týmto profituje z posilnenej spolupráce, čo prispieva k dosiahnutiu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Makroregionálne stratégie sa skôr snažia vytvoriť synergie a koordináciu medzi existujúcimi politikami, nástrojmi financovania a iniciatívami, ktoré sa uskutočňujú v danom makroregióne.
Makroregionálna stratégia nie je nástrojom financovania.
 
Slovenská republika je zapojená do Stratégie EÚ pre dunajský región. Dunajský región, ako aj samotná rieka Dunaj, predstavujú v rámci Európskej únie do značnej miery osobitný fenomén. Ide o región, ktorý spája „staré“ členské štáty EÚ, ako aj štáty, ktoré len nedávno prešli cestou ekonomickej a spoločenskej transformácie a členmi EÚ sa stali len pred pár rokmi.

Dunajská stratégia by mala podporovať spoločnú zodpovednosť krajín dunajského regiónu za ekonomický a spoločenský rozvoj krajín regiónu, jeho prírodné a kultúrne dedičstvo. Koordinovaný prístup k spoločným problémom umožní ich efektívnejšie a nákladovo výhodnejšie riešenie a dovolí naplno využiť nebývalý potenciál dunajského regiónu.

Hoci väčšina krajín dunajského regiónu je členom Európskej únie a aj vypracovanie samotnej dunajskej stratégie iniciovala Európska rada a koordinuje ho Európska komisia, zapojenie sa nečlenských štátov regiónu do aktivít a úloh spojených s prípravou a implementáciou dunajskej stratégie prinesie významné rozvojové impulzy pre tieto štáty, ale aj pre štáty Európskej únie.
 
Dunajská stratégia posilňuje záväzky vyplývajúce zo stratégie Európa 2020 smerom k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu. V rámci tejto stratégie príslušné krajiny riešia kľúčové otázky v témach, akými sú  mobilita, energetika, biodiverzita, sociálno-ekonomický rozvoj alebo bezpečnosť. Stratégia nie je finančným nástrojom, ale je určená na posilnenie užšej spolupráce v rámci daného územia. Kľúčovým prvkom dunajskej stratégie je koordinácia prostredníctvom podpory zvyšovania úrovne a kvality sieťových aktivít, posilnenia existujúcej regionálnej a medziregionálnej spolupráce, ale aj podpory novej spolupráce.

5945