Stratégia EÚ pre dunajský región

Aktuality

Spoločné vyhlásenie prijaté na 9. konferencii predsedov parlamentov o Stratégii EÚ pre dunajský región vo Viedni

9. konferencia predsedov parlamentov štátov, ktoré sú súčasťou Stratégie EÚ pre dunajský región (EUSDR) sa uskutočnila v dňoch 18. – 19. marca 2024 vo Viedni v rámci rakúskeho predsedníctva  v EUSDR. Program zahŕňal tri kľúčové diskusné sekcie: bezpečnosť v dunajskom regióne; vzdelávanie k dem...
20.03.2024

Výzva „SEED MONEY FACILITY“ v Interreg Programe dunajského regiónu vyhlásená!

Interreg Program dunajského regiónu (DRP) vyhlasuje výzvu v rámci Seed Money Facility. Ide o špeciálny finančný nástroj počiatočného kapitálu dunajskej stratégie, známy ako Seed Money Facility (SMF), ktorý spúšťa možnosť predkladať projektové žiadosti – od 27. novembera 2023 do 29. marca 2024 ...
28.11.2023

12. výročné fórum dunajskej stratégie – súhrnná správa

V dňoch 24.-25. októbra 2023 sa v slovinskom Brde pri Kranju konalo už dvanáste výročné fórum dunajskej stratégie (EUSDR). Počas 12. výročného fóra EUSDR sa konalo aj spoločné stretnutie ministrov zodpovedných za EUSDR. Výsledkom stretnutia bolo spoločné vyhlásenie ministrov, ktoré odsudzuje p...
14.11.2023V rámci regionálnej politiky EÚ v posledných rokoch vzrastá význam makroregionálnych stratégií.  V Európe boli vytvorené 4 makroregionálne stratégie spájajúce rozsiahle územia naprieč hranicami jednotlivých krajín: Dunajská stratégia, Baltská stratégia, Adriaticko-Iónska stratégia a Alpská stratégia.
 
Makroregionálna stratégia je integrovaný rámec (schválený Európskou Radou), ktorý môže byť podporovaný aj európskymi štrukturálnymi a investičnými fondami na riešenie spoločných výziev, ktorým čelí vymedzená geografická oblasť  členských štátov a tretích krajín, ktorá týmto profituje z posilnenej spolupráce, čo prispieva k dosiahnutiu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Makroregionálne stratégie sa skôr snažia vytvoriť synergie a koordináciu medzi existujúcimi politikami, nástrojmi financovania a iniciatívami, ktoré sa uskutočňujú v danom makroregióne.
Makroregionálna stratégia nie je nástrojom financovania.
 
Slovenská republika je zapojená do Stratégie EÚ pre dunajský región. Dunajský región, ako aj samotná rieka Dunaj, predstavujú v rámci Európskej únie do značnej miery osobitný fenomén. Ide o región, ktorý spája „staré“ členské štáty EÚ, ako aj štáty, ktoré len nedávno prešli cestou ekonomickej a spoločenskej transformácie a členmi EÚ sa stali len pred pár rokmi.

Dunajská stratégia by mala podporovať spoločnú zodpovednosť krajín dunajského regiónu za ekonomický a spoločenský rozvoj krajín regiónu, jeho prírodné a kultúrne dedičstvo. Koordinovaný prístup k spoločným problémom umožní ich efektívnejšie a nákladovo výhodnejšie riešenie a dovolí naplno využiť nebývalý potenciál dunajského regiónu.

Hoci väčšina krajín dunajského regiónu je členom Európskej únie a aj vypracovanie samotnej dunajskej stratégie iniciovala Európska rada a koordinuje ho Európska komisia, zapojenie sa nečlenských štátov regiónu do aktivít a úloh spojených s prípravou a implementáciou dunajskej stratégie prinesie významné rozvojové impulzy pre tieto štáty, ale aj pre štáty Európskej únie.
 
Dunajská stratégia posilňuje záväzky vyplývajúce zo stratégie Európa 2020 smerom k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu. V rámci tejto stratégie príslušné krajiny riešia kľúčové otázky v témach, akými sú  mobilita, energetika, biodiverzita, sociálno-ekonomický rozvoj alebo bezpečnosť. Stratégia nie je finančným nástrojom, ale je určená na posilnenie užšej spolupráce v rámci daného územia. Kľúčovým prvkom dunajskej stratégie je koordinácia prostredníctvom podpory zvyšovania úrovne a kvality sieťových aktivít, posilnenia existujúcej regionálnej a medziregionálnej spolupráce, ale aj podpory novej spolupráce.

5945